Canoni projektorite Euroopa garantii

Käesolevat garantiid pakub ettevõte Canon Europa N.V., Bovernkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, The Netherlands (edaspidi „Canon“) lõppkasutajatele, kes ostavad Canoni projektori isiklikuks kasutamiseks, kuid kellele ei rakendu selle riigi seadused, kust projektor osteti.

Kui olete tarbija, siis käesolev garantii teile ei kehti, kuid see ei mõjuta teie seaduslikke õigusi kooskõlas riiklike õigusaktidega.

Neid tingimusi ja seda pakkumist tõlgendatakse kooskõlas Inglismaa ja Walesi seadustega ning nende suhtes kohaldatakse Inglismaa ja Walesi kohtute ainuõiguslikku kohtualluvust.

Canoni projektorite Euroopa garantii koosneb erinevatest teenusepakkumistest ning teile kehtiv pakkumine oleneb teie asukohast, teie ostetud projektorist ja selle ostmise ajast. Teenusepakkumised on järgmised:


remondiks tagastamise garantii

projektori täiustatud garantii laenuteenus


Canoni projektoritele, mis on ostetud ja mõeldud kasutamiseks Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP - kuhu kuuluvad EL, Island, Lichtenstein, Norra) ning Šveits ja Suurbritannia, kehtib Canon Euroopa projektorite garantii. Canon garanteerib, et kui ostetud projektoril esineb defekt garantiiaja jooksul, lahendatakse probleem tasuta (rakenduvad tingimused – vaadake alt). Canoni projektori täiustatud garantii laenuteenusele rakenduvad ka piirkondlikud ja projektorist olenevad piirangud. Lisateabe saamiseks lugege allolevat jaotist Canoni projektori täiustatud garantii laenuteenus.

Nende toodete jaoks, millele garantiitingimused või -aeg ei kehti ning garantii alla mittekuuluvate kahjustuste või paranduste jaoks on saadaval tasuline parandusteenus, mida on võimalik kasutada, viies projektori Canoni volitatud teeninduskeskusesse.

Käesolev garantii on ainuke hüvitamise alus ning Canon, Canoni tütarettevõtted ega teised Euroopa projektorite garantii liikmed ei ole vastutavad ühegi juhusliku või tahtliku kahju eest, mis on põhjustatud käesoleva garantii nõuete rikkumisest.

Lisaks Canoni projektorite Euroopa garantiile on saadaval ka 3-aastane lambi garantii. Lisateabe saamiseks külastage projektori kampaaniate lehekülge.

Tingimused

Kõikide garantiitüüpide kohta täielike tingimuste lugemiseks klõpsake alloleval asjakohasel garantiipakkumisel:

Remondiks tagastamise garantii

Projektori täiustatud garantii laenuteenus


Remondiks tagastamise garantii

Canon tagab garantiiaja jooksul projektori töökorras riistvara. Juhul kui riistvaral esineb defekt garantiiaja jooksul, tagatakse liikmesriigis asuvas Canoni volitatud teeninduskeskuses tasuta riistavara parandamisteenus.

Käesolev remonti toimetamise garantii puudutab kõiki Canoni tooteid, mis on ostetud ja mõeldud kasutamiseks Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP), Šveitsis ja Suurbritannias.

Tasuta teenust osutatakse ainult müüja poolt lõppkasutajale antud algse ostutšeki või muu ostutõendi esitamise korral.

Canon jätab endale õiguse defektse projektori parandamise asemel asendada see teise samaväärse projektoriga, mille kvaliteet on kas sama või parem kui defektsel tootel.

1. Garantiiaeg

Olenevalt projektorist kehtib garantii kas kolm või viis aastat alates ostukuupäevast (üksikasju vaadake alt). Lisaks sellele võib valitud mudelitel kehtida kasutuspiirang. Kõikidele lampidele kehtib üheksakümne päeva pikkune (90) garantii. Lisateavet leiate õiguste vahekaardilt.

2. Garantiiteenuse kasutamine

Garantiiteenust pakutakse ainult Canoni volitatud teeninduskeskustes.

Lõppkasutaja katab kulud, mis on seotud defektse projektori turvalise transpordiga volitatud Canoni teeninduskeskusesse/-keskusest. Kui projektor viiakse riiki, mis ei ole Canoni projektorite Euroopa garantii liige, siis tuleb garantiiga tagatud parandusteenuse saamiseks viia projektor tagasi riiki, kust see osteti.

3. Canoni projektorite Euroopa garantii liikmed. Canoni projektorite Euroopa garantii liikmed on riigid, kus pakutakse remondiks tagastamise garantii teenust.

Kui teil tekib küsimusi käesoleva garantii kohta, siis võtke ühendust Euroopa projektori garantii liikmega.

4. Piirangud

Käesolev garantii ei kata järgmisi elemente.

- Kulutarvikud
- Seotud tarkvara
- Selle tootega seotud kuluvad osad (nt paneel, optiline filter, lambid, õhufiltrid), lisaseadmed ja tarvikud (nt objektiivid, akud, kaugjuhtimispult, klambrid jne).
- Vead, mis on põhjustatud Canoni poolt heakskiitmata muudatuste tegemisest või Canoni poolt volitamata teeninduskeskustes läbi viidud paranduste/muudatuste/puhastuste tõttu.
- Canoni volitatud teeninduskeskuste kantud kulud, mis hõlmavad toodete kohandusi või muudatusi, mis on vajalikud, et tooted oleksid kooskõlas riigispetsiifiliste tehnika- ja ohutusstandardite või -nõuetega, või muud kulud, mis on seotud vajadusega toodet muuta pärast toote kättesaamist muutunud tehniliste nõuete tõttu.
- Vead, mis on põhjustatud projektori mittevastavusest riigispetsiifilistele standarditele või standarditele, mis erinevad algse osturiigi omadest.

Parandusteenuse garantii kaotab kehtivuse alljärgnevatest põhjustest tekkinud vigade korral.
- Vale või ülekoormav kasutamine, projektori kasutamine või käsitsemine kasutusjuhendit ja muud seotud dokumentatsiooni eirates, vale hoiundamine, kukkumise, tugeva põrutuse, korrosiooni-, mulla-, vee- või liivakahjustused.
- Vead, mis on põhjustatud tootega mitteühilduvate varuosade, tarkvara või kulutarvikute (nt lambid, objektiivid või akud) kasutamisest. Ühilduvus Canoni projektoriga peaks olema märgitud pakendile, kuid kindlam on kasutada testitud Canoni originaalvaruosasid, -tarkvara ja -kulutarvikuid. Enne kasutamist kontrollige ühilduvust.
- Projektori ühendamine seadmetega, mida Canon ei ole heaks kiitnud.
- Projektori ebapiisav pakendamine selle Canoni volitatud teeninduskeskusesse saatmisel.
- Õnnetused, katastroofid või muud Canoni kontrolli alt väljasolevad põhjused, sh (kuid mitte ainult) äike, vesi, tuli, avaliku korra rikkumised ja halb ventilatsioon.

Garantiitingimuste alusel parandamine ei hõlma perioodilist kontrolli ega teisi standardseid projektori hooldusteenuseid.

5. Muu

Parandusteenus võib edasi lükkuda, kui seda osutatakse väljaspool algset osturiiki või riigis, kus toodet ei müüda, või kui toode on riigispetsiifilise disainiga. Seetõttu ei pruugi parandusteenust osutavas riigis olla ka vastavaid projektori varuosasid.

Canon ei võta vastutust seoses muude kaebustega, sh (kuid mitte ainult) seoses andmete või meedia kaotamise ja muuga, mis ei ole selles garantiis sõnaselgelt sätestatud.

Tagastades toote garantiiremondiks, pakkige see väga hoolikalt, kindlustage see, lisage ostutšekk ja vea kirjeldus.


Projektori täiustatud garantii laenuteenus

 1. 1.Lisaks remondiks tagastamise garantiile pakutakse kindlaks määratud garantiiperioodi jooksul projektori täiustatud garantii laenuteenust. Teenusega tagatakse lõppkasutajale laenuprojektor seniks, kuni tema projektor on garantiiremondis. Kehtivad järgmised täiendavad tingimused.

 2. 2. Canon pakub garantiid omavale lõppkasutajale või edasimüüjale soovi korral laenuprojektorit siinkohal sätestatud Canoni standardsete laenutingimuste alusel. Kui lõppkasutajad soovivad projektori täiustatud garantii laenuteenuse raames projektorit laenutada, siis peavad nad nende tingimustega nõustuma.

 3. 3. Lõppkasutajad või edasimüüjad peavad tagama, et kõik laenuks antud seadmed tagastatakse samas seisukorras, nagu need tarniti. Samuti on nad vastutavad laenuseadmete mis tahes kadumise, kahjustamise või varguse eest ning Canon võib neilt nõuda kulude hüvitamist või seadme asendamist. Lõppkasutajatel või edasimüüjatel soovitatakse kasutada sobivat kindlustust, mis kataks kõiki laenuks antud seadmeid.

 4. 4. Teenus kehtib ainult XEED- ja LX-projektoritele (sh meditsiinilised mudelid, v.a kohandatud seadmed). Lisateavet leiate õiguste vahekaardilt. See ei laiene teistele projektoritele ja seda ei saa rahaks ümber vahetada.

 5. 5. Pakkumine kehtib ainult toodetele, mis on mõeldud Canoni poolt importimiseks ja müümiseks Euroopa Liidu riikides ning Iirimaal, Lichtensteinis, Norras ja Šveitsis. Projektori täiustatud garantii laenuteenuse taotlemiseks peab projektor olema ostetud ühest järgmistest riikidest.

 6. 6. Projektori täiustatud garantii laenuteenus on saadaval ainult järgmistes riikides: Austria, Belgia, Eesti, Hispaania, Iirimaa, Itaalia, Leedu, Luksemburg, Läti, Madalmaad, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Slovakkia, Soome, Šveits, Taani, Tšehhi Vabariik, Ungari ja Ühendkuningriik. Eestis, Lätis ja Leedus on täiustatud garantii laenuteenus saadaval ainult teatud projektori mudelite puhul, mis on ostetud pärast 01.01.2016.

 7. 7. Projektori täiustatud garantii laenuteenuse kasutamiseks peab esitama ostutõendi. Canon jätab endale õiguse tasuta garantiiteenuse pakkumisest (või projektori täiustatud garantii laenuteenuse pakkumisest) keelduda, kui ei esitata vajalikke dokumente või kui seal sisalduvad andmed ei ole täielikud või on sobimatud.

 8. 8. Projektori täiustatud garantii laenuteenust saab taotleda kas lõppkasutaja või müüja, kes toote installis.

 9. 9. Kõik selle teenuse kasutamise nõuded tuleb esitada, helistades Canoni tugiliinile.

 10. 10. Canoni tugiliini esindaja võib enne laenutoote andmist küsida vea põhjuse kindlakstegemiseks lisateavet.

 11. 11. „Järgmine päev“ tähendab, et võimaluse korral pakutakse kliendile laenuks projektorit üks päev pärast laenuprojektori taotlemist, kui klient esitab oma taotluse enne 11.00, ja kaks päeva pärast taotlemist, kui klient esitab taotluse pärast 11.00, nädalavahetusel või riigipühal.

 12. 12. Lõppkasutaja või edasimüüja peab korraldama katkise projektori kohaletoimetamise kohe pärast laenuprojektori kättesaamist.

 13. 13. Lõppkasutaja või edasimüüja vastutab selle eest, et laenuprojektor tagastatakse Canonile viie päeva jooksul pärast remonditud seadme kättesaamist.

 14. 14. Tavatingimustes katab kõik kohaletoimetamiskulud Canon.

 15. 15. Canon ei vastuta originaalprojektori ega laenuks antud seadme eemaldamise ega uuesti paigaldamise eest.

 16. 16. Neid tingimusi ja seda pakkumist käsitletakse ja tõlgendatakse kooskõlas Inglismaa ja Walesi seadustega. Projektori täiustatud garantii laenuteenusega seotud vaidluste suhtes kohaldatakse Inglismaa ja Walesi kohtute mitteainuõiguslikku kohtualluvust.