Kasutamise tingimused

PALUN LUGEGE SEDA DOKUMENTI ENNE CANON EUROPE VEEBILEHELE SISENEMIST. Sisenedes Canoni veebilehele, nõustute järgnevate tingimustega.

ÄRGE KASUTAGE SEDA VEEBILEHTE, KUI TE EI NÕUSTU NENDE TINGIMUSTEGA.

1. Nõusolek


Canon Europa N.V. ("Canon") pakub teile selle veebilehe ("Canon Website") järgnevatel tingimustel ("Terms and Conditions"). Sisenedes Canoni veebilehe mis tahes leheküljele, nõustute te järgima neid tingimusi. Canon võib nimetatud tingimusi aeg-ajalt uuendada, pannes need veebilehele üles, ilma teid sellest eelnevalt teavitamata. Kontrollige uuendatud tingimusi iga kord, kui sisenete Canoni veebilehele.

2. Canoni veebileht


Canoni veebilehelt on teil võimalik saada teavet kindlate Canoni toodete ja teenuste kohta ning te võite ka esitada Canonile päringu lisateabe saamiseks. Pange tähele, et tegemist on Canoni Euroopa veebilehega ning pakutavad tooted ja teenused võivad riigiti erineda. Palun kasutage linke riiklikele veebilehtedele, et saada üksikasjalikku teavet saadavalolevate toodete ja teenuste kohta.

3. Teave küpsiste kohta


Lugege meie küpsiste põhimõtete kohta.

4. Kasutamine


Te kohustute mitte postitama või selle veebilehe kaudu saatma mis tahes materjale, mis on: (i) laimav, halvustav, siivutu, solvav, teotav, rassilisele vihale õhutav, diskrimineeriv või jumalat teotav; (ii) konfidentsiaalsuskohustust, privaatsust või ärisaladust rikkuv; (iii) mis tahes kolmandate osapoolte omandiõigusi rikkuv või mille suhtes teil puuduvad vajalikud litsentsid ja/või heakskiit; või (iv) mõnda muud seadust rikkuv.

Samuti nõustute te läbi veebilehe mitte edastama või saatma mis tahes materjale, mida saab lugeda kriminaalkuriteoks või sellele õhutavaks, mis toovad kaasa tsiviilvastutuse või on muul viisil vastuolus mis tahes riigi või muu kompetentse asutuse seadustega või rikuvad mis tahes kolmanda osapoole õigusi, mida rakendatakse mis tahes paigas maailmas.

Canon jätab endale õiguse eemaldada veebilehelt mis tahes materjali, mis on käesoleva Osa 3 kohaselt keelatud või mis on muul viisil sobimatu. Eelnevast hoolimata tuleb teil arvestada, et Canon ei oma kontrolli teiste kasutajate poolt veebilehel pakutava sisu üle, samuti ei ole Canoni eesmärgiks jälgida veebilehe sisu, et tagada selle täpsust, kohasust või vastavust nimetatud tingimustes välja toodud põhimõtetele.

Te ei tohi panna Canoni veebilehele linke teistele veebilehtedele, mis on kõlbmatud või ebasobivad, ning te peate otsekohe eemaldama mis tahes lingi, kui Canon seda nõuab.

Kõik nimetatud veebilehel ("Materjalid") olevad materjalid (kaasa arvatud, kuid mitte ainult, tekstid, muusika, heli, fotod, graafika, pildid, video, andmekogumikud, digitaalsed allalaadimised ning tarkvara) on Canoni ning tema tarnijate omand ning on kaitstud Euroopa, Jaapani ning rahvusvahelise autoriõiguse seadusega.

Canon lubab teil Materjale vaadata ning alla laadida üksnes isiklikuks, mittekaubanduslikuks kasutamiseks; tingimusel, et te ei muuda Materjale, ei loo neist jäljendusi mis tahes viisil, ei paljunda ega avalda neid avalikult, ei esita ega levita neid ning ei kasuta neid mis tahes muul avalikul ega kaubanduslikul eesmärgil. Materjalide kasutamine muul veebilehel või võrgustatud arvutikeskkonnas mis tahes eesmärgil on keelatud.

Kui te soovite Materjale kasutada viisil, mis ületab eelpool sõnastatud volitused, tuleb teil omandada eelnev luba nende Materjalide asjakohaselt autoriõiguse omanikult või litsentsiandjalt, nt Canonilt, tema varustajatelt või teistelt.

Te nõustute Canonile ning tema partneritele mis tahes nõude korral hüvitama kahju, mis on tekkinud nimetatud Osa 3 rikkumise tulemusel.

5. Lahtiütlemine


Käesolevaga välistab Canon kõik tingimused, garantiid, esindamised või muud tingimused, mis puudutavad mis tahes Canoni veebilehega seotud teenuste varustamist või arvatavat varustamist, varustamise ebaõnnestumist või viivitust. Samuti ei vastuta Canon Canoni veebilehe täpsuse, täielikkuse või ajakohasuse eest, millel võib vaid Osa 4 kohaselt olla mõju teie ning Canoni suhetes või mida võidaks muidu välja lugeda või kaasata neisse tingimustesse või kaasnevatesse lepingutesse kas põhikirja või tavaõiguse alusel või muul viisil. Te mõistate ning nõustute, et kasutate Canoni veebilehte omaenese vastutusel ning et Canon ei taga, et veebileht vastab teie nõudmistele või töötab tõrgete ja vigadeta ning turvaliselt. Mis tahes sisud või teenused, mida Canon pakub Canoni veebilehe kaudu või sellega seotult, esitatakse "NAGU ON" ning "NAGU SAADAVAL" põhimõttel ning Canon ei esinda ega anna mis tahes heakskiitu, ei otseselt ega kaudselt, Canoni veebilehele selle sisude ega teenuste suhtes ega veebilehe kaudu kättesaadavaks tehtud sisude ja teenuste suhtes. Canon jätab endale õiguse teha oma äranägemise järgi parandusi või eemaldada mis tahes sisu või teenus, mida pakutakse Canoni veebilehe osana.

6. Vastutus


Canon, mis tahes muu osapool (Canoni veebilehe loomise, tootmise, haldamise või tarnimisega seotud või mitte), ning mis tahes Canoni grupi firmad ning nende ametnikud, direktorid, töötajad, aktsionärid või esindajad ei vastuta mis tahes kahju eest, mis teile või kolmandale osapoolele võib osaks saada (sealhulgas piiranguteta mis tahes otsene või kaudne kahju, kahjutasu või tulenev kahju, mis tahes sissetuleku, tulude, heaolu, andmete, lepingute, rahakasutuse kahju. Samuti ei vastutata lepinguvälise kahju (sealhulgas piiranguteta hoolimatus) lepingulise või muul viisil Canoni veebilehe, Canoni veebilehel viidatud mis tahes veebilehtede või neil oleva materjalide kasutamise, kasutamistõrgete või kasutamise tagajärjel tekkinud kahju eest, kaasa arvatud, kuid mitte ainult, kahju, mis on tekkinud viiruste tõttu, mis võib teie arvuti varustust, tarkvara, andmeid või muud omandit kahjustada Canoni veebilehele sisenedes, seda kasutades või lehitsedes, samuti Canoni veebilehelt või sellel viidatud veebilehtedelt mis tahes materjali alla laadides. See ei mõjuta teie seadusejärgseid õigusi.

Miski nimetatud tingimustes ei välista ega piira Canoni vastutust (i) surma või isikliku vigastuse korral, mille on põhjustanud hooletus; (ii) pettuse korral; või (iii) mis tahes vastutuse korral, mida ei saa välistada või piirata rakendatava seadusega.

7. Privaatsuspõhimõtted


Kui te otsustate end nimetatud Canoni veebilehe mis tahes osas registreerida, nõustute te esitama registreerimisvormis nõutud täpsed andmed. Üksikasjalikuma teabe saamiseks meiepoolse isikuandmete kasutamise ning edastamise kohta vaadake palun PRIVAATSUSPÕHIMÕTTEID.

PRIVAATSUSPÕHIMÕTTED

Registreerimisvormis või muul viisil Canoni veebilehe kaudu esitatud teavet kasutatakse Canoni poolt, mis Osa 7 kohaselt hõlmab ka Canon Europe Ltd-d, eesmärgil, et pakkuda teenuseid, mida olete soovinud Canoni veebilehe kaudu.
Aeg-ajalt võivad Canon, tema partnerid või esindajad kasutada nimetatud teavet turustamise eesmärgil või selleks, et teid teavitada muudest toodetest ja teenustest, mis meie arvates võivad teile huvi pakkuda. Te võite täpsustada, kas soovite niisugust teavet saada, tehes märke registreerimisvormi sobivasse kastikesse. Kuna teavet jagatakse e-posti teel, võite end meililistist eemaldada. Teie isiklikku teavet võidakse seostada baruseri teabega, teiste Canoni partneritega ja kolmandate osapooltega (näiteks tarkvarateenuste pakkujatega) ülalpool väljatoodud ja küpsiste põhimõtetes sätestatud eesmärkidel ning ühise administratsiooni eesmärkidel. See võib hõlmata andmete edastamist väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda. Mõned neist andmete vastuvõtjatest võivad asuda riikides, mille isikuandmete kaitse seadused erinevad EL liikmesriikide omadest. Sellegipoolest võite olla kindlad, et teie andmete konfidentsiaalsuse ning turvalisuse kaitseks kasutatakse vajalikke meetmeid.
Oleme pühendunud teie privaatsuse kaitsmisele. Teie isikuandmeid hoitakse turvalises arvutis ning käsitsi koostatud kartoteekides ning neid ei kasutata mingil muul kui käesolevas privaatsuspõhimõtetes esitatud eesmärgil. Serverile, mida Canon kasutab andmete salvestamiseks, pääsevad ligi ainult teatud kolmandast osapoolest agentuurid, alltöövõtjad ja/või volitatud Canoni töötajad Canoni range kontrolli all („volitatud töötajad“). See server on ühendatud internetiga tulemüüri kaudu ja seega ei ole see avalikult ligipääsetav.
Väike osa teabest salvestatakse teie arvutisse küpsistena (cookie), et koguda statistilist teavet, sealhulgas navigatsiooniteede, külastuste arvu, korduvate klientide ning leheküljel tehtavate klikkide kohta. Küpsised saavad sisaldada üksnes seda isiklikku teavet, mille te olete ise andnud. Nad ei saa lugeda andmeid teie kõvakettalt. Nimetatud küpsised aitavad meil määrata meie poolt pakutava teabe kasulikkust ning näha, kuivõrd kasutajasõbralik meie veebileht on. Canon ei jaga küpsistega kogutud teavet Canonisse mittepuutuvate isikutega ega müü neid kolmandatele osapooltele. Kui te eelistate meie veebilehelt mitte küpsiseid saada, on teil võimalik seadistada oma brauser nii, et see hoiatab teid enne küpsise vastuvõtmist ning võimaldab teil sellest keelduda, kui brauser annab teada küpsise olemasolust. Teil on küpsistest võimalik keelduda, lülitades need oma brauseril välja. Canoni veebilehtede mis tahes ala kasutamiseks ei pea küpsised olema sisse lülitatud.
Teil on õigus oma andmetele ligi pääseda, neid parandada, uuendada või kustutada, kasutades sobivat linki oma profiilil või esitades sellekohase nõude aadressil consumer.deletion@canon-europe.com.
Me hoiame teie isiklikke andmeid üksnes nii kaua, et meil on võimalik tagada teie poolt soovitud teenused, või mis tahes seadusega nõutud lisaperioodil.
Canon võib nimetatud privaatsuspõhimõtetesse aeg-ajalt parandusi teha. Need muudatused võivad mõjutada viisi, kuidas teie isiklikke andmeid kasutame. Uuendused privaatsuspõhimõtted laaditakse üles Canoni veebilehele teid sellest eelnevalt teavitamata.

Lisateavet selle kohta, kuidas oma klientide teavet kasutame, leiate kliendiandmete privaatsuspõhimõtetest.

Canoni veebipõhise värbamissüsteemi privaatsuspõhimõtted

8. Kaubamärk


Te ei tohi mingil viisil esitada ega kasutada Canoni või Canoni grupi kaubamärke või logosid ilma eelneva kirjaliku loata.

9. Canon Oy


Canon Oy
Huopalahdentie 24
00350 Helsinki
Finland
Tel. +35810 544 20
Fax +35810 544 30

Business ID: 0114931-7

10. Kohaldatavad õigusaktid


Nimetatud tingimusi juhitakse ning tõlgendatakse Soome seadusega kooskõlas. Nimetatud tingimustega seotud vaidlused kuuluvad üksnes Soome kohtute alluvusse.

11. Autoriõigused


Autoriõigused © Canon Europa N.V. ja Canon Europe Ltd 2002-2011. Kõik õigused kaitstud. Canoni veebilehel või sellele järgnevas toes sisalduva mis tahes materjali või tarkvara kopeerimine, levitamine, uuesti avaldamine või muutmine on ilma Canoni eelneva kirjaliku nõusolekuta rangelt keelatud.