Tingimused

3-aastase garantii kampaaniatingimused

Korraldaja

1. Korraldaja on Canon Europa N.V. , registreeritud asukohaga Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, The Netherlands (edaspidi „Canon“).


Pakkumine

2. Allpool kirjeldatud valitud Canoni toodete puhul („pakkumises olevad tooted“) pakub see 3-aastane garantii pakkumine („garantii pakkumine“) järgmist:

o Üheaastane laiendus kehtivale kaheaastasele Canoni kommertsgarantiile – Euroopa garantiisüsteem (European Warranty System, edaspidi „ EWS “).
o Teenusevärskendus ja üheaastane pikendus kehtivale EWS-ile .
o PIXMA G Series jaoks on see üheaastane kehtivale kaheaastasele Canoni kommertsgarantiile või 30 000 lk-le, olenevalt sellest, kumb saabub varem.
o PIXMA G650 ja G550 jaoks on see üheaastane pikendus või 10 000 lk, olenevalt sellest, kumb saabub varem.

3. Kui käesolevas lepingus ei ole sõnaselgelt teisiti kirjas (seoses laienduse ja/või värskendusega), kehtivad selle garantii pakkumise raames pakutavatele garantiiteenustele kohaldatavad EWS-i tingimused . Kui selle garantii pakkumise raames pakutavate teenuste tingimuste ja EWSi tingimuste vahel on mis tahes vasturääkivusi, rakendatakse selle garantii pakkumise tingimusi.


Osalejad

4. See garantii pakkumine on saadaval ainult lõppkasutajatele (kas ettevõtetele või üksikisikutele) („osalejad“ või „osaleja“). Jae- ja edasimüüjad ei saa sellest pakkumisest osa võtta ega tohi seda teha ka oma klientide nimel.

5. Kõik osalejad peavad olema vähemalt 18 aastat vanad.

6. Kõiki osalejaid loetakse siinsete tingimustega („tingimused“) nõustunuks.


Pakkumises olevad tooted

7. Valitud Canoni tooted, millele see garantii pakkumine kehtib („pakkumises olevad tooted“) ja kohaldatav garantii pakkumine on lisatud siinsete tingimuste 1. lisasse pakkumises olevate toodete loendisse. Canon lisab või eemaldab tooteid pakkumises olevate toodete loendist, seega kontrollige pakkumiste lehte siin ja siinsete tingimuste 1. lisa, et saada uusimat teavet garantii pakkumise alla kuuluvate toodete kohta.


LISA 1


Pakkumises olevate toodete loend


Tooterühm Seade/printer Kampaaniapakkumine Kampaaniagarantii teenus
PIXMA G550 Laiendus Remondiks tagastamine
G650 Remondiks tagastamine
G1520 Remondiks tagastamine
G1530 Remondiks tagastamine
G2520 Remondiks tagastamine
G2560 Remondiks tagastamine
G2570 Remondiks tagastamine
G3501 Remondiks tagastamine
G3510 Remondiks tagastamine
G3520 Remondiks tagastamine
G3560 Remondiks tagastamine
G3570 Remondiks tagastamine
G3571 Remondiks tagastamine
G3572 Remondiks tagastamine
G4510 Remondiks tagastamine
G4511 Remondiks tagastamine
G4570 Remondiks tagastamine
GM2050 Remondiks tagastamine
GM4050 Remondiks tagastamine
G5050 Remondiks tagastamine
G6050 Remondiks tagastamine
G7050 Remondiks tagastamine
MAXIFY MB2150 Värskendamine ja laiendus Kohapealne väljavahetamine
MB2155 Kohapealne väljavahetamine
MB2750 Kohapealne väljavahetamine
MB2755 Kohapealne väljavahetamine
GX1050 Kohapealne väljavahetamine
GX2050 Kohapealne väljavahetamine
GX3050 Kohapealne väljavahetamine
GX4050 Kohapealne väljavahetamine
GX5050 Kohapealne väljavahetamine
GX5550 Kohapealne väljavahetamine
GX6050 Kohapealne väljavahetamine
GX6550 Kohapealne väljavahetamine
GX7050 Kohapealne väljavahetamine
iB4150 Laiendus Kohapealne väljavahetamine
MB5150 Kohapealne väljavahetamine
MB5155 Kohapealne väljavahetamine
MB5450 Kohapealne väljavahetamine
MB5455 Kohapealne väljavahetamine
i-SENSYS LBP243dw Laiendus Kohapealne remontimine
LBP246dw Kohapealne remontimine
LBP631Cw Kohapealne remontimine
LBP633Cdw Kohapealne remontimine
LBP673Cdw Kohapealne remontimine
LBP732Cdw Kohapealne remontimine
MF453dw Kohapealne remontimine
MF455dw Kohapealne remontimine
MF461dw Kohapealne remontimine
MF463dw Kohapealne remontimine
MF465dw Kohapealne remontimine
MF552dw Kohapealne remontimine
MF553dw Kohapealne remontimine
MF651Cw Kohapealne remontimine
MF655Cdw Kohapealne remontimine
MF657Cdw Kohapealne remontimine
MF752Cdw Kohapealne remontimine
MF754Cdw Kohapealne remontimine
MF842Cdw Kohapealne remontimine
imageFORMULA P-208II Laiendus Remondiks tagastamine
P215II Remondiks tagastamine
R10 Remondiks tagastamine
R40 Remondiks tagastamine
RS40 Remondiks tagastamine
DR-F120 Remondiks tagastamine


8. Kõik pakkumises olevad tooted peavad olema uued ja Canoni originaaltooted ning need peab olema tarninud ja jaemüüjatele turustanud mõni Canoni kontserni kuuluv ettevõte Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) või Šveitsis. Pettumuste vältimiseks kontrollige oma jaemüüjalt, et see nii oleks. Kasutatud, remonditud, taastatud või võltstooted ning tooted, mis rikuvad mingil viisil Canoni kontserni kuuluvate ettevõtete intellektuaalse omandi õigusi (kaasa arvatud, kuid mitte ainult paralleel- või nn hallid tooted) ei osale selles pakkumises. Paralleeltoodete kohta lisateabe saamiseks klõpsake siin .

9. Osalejad, kes ostavad tooteid hulgi (üle 25 pakkumises oleva toote), ei saa sellest pakkumisest osa võtta.


Pakkumise periood

10. See garantii pakkumine on püsiv. Pakkumises olevad tooted tuleb registreerida 30 päeva jooksul pärast ostu tegemist, mida kinnitatakse kehtiva ostutõendiga. Pakkumises oleva toote registreerimiseks esitage taotlus kooskõlas siinsetes tingimustes väljatoodud juhistega.


Pakkumise territoorium

11. Kõik pakkumises olevad tooted peavad olema ostetud kas asuvalt jaemüüjalt või internetipoest, mille domeen või registreeritud aadress asub ühes eespool loetletud riigis („pakkumise territoorium“). Pakkumise tooted peavad olema registreeritud ka pakkumise territooriumidel asuvale aadressile.

Teenus on saadaval ainult järgmistes riikides: Austria, Belgia, Tšehhi Vabariik, Taani, Soome, Saksamaa, Ungari, Iirimaa, Itaalia, Luksemburg, Madalmaad, Norra, Poola, Portugal, Slovakkia, Hispaania, Rootsi, Šveits, Ühendkuningriik, Eesti, Läti ja Leedu.


Toote registreerimine ja garantii pakkumise taotlemine

12. Garantii pakkumise taotluse esitamiseks peavad osalejad esitama korrektselt täidetud veebipõhise taotlusvormi, registreerides pakkumises oleva toote (sh tuues välja kehtiv(ad) toote seerianumber (seerianumbrid)*) kolmekümne päeva jooksul pärast pakkumises oleva toote ostmist . Taotlusi, mis laekuvad hiljem kui 30 päeva pärast pakkumises oleva toote ostmist, Canon vastu ei võta. Osalejad peavad veebipõhise taotlusvormiga koos skannima, üles laadima ja manustama kehtiva ostutõendi (nt ostuarve koopia või internetitellimuse ja maksekinnituse, sh KM). Pange tähele, et saadetistõendit ei aktsepteerita kehtiva ostutõendina.

* Kui vajate abi seerianumbri leidmisel, klõpsake siin .

13. Taotluse kinnitamisel saavad osalejad e-kirja teel kinnituse, et nende taotlus on heaks kiidetud ja pakkumises olev toode registreeritud. Kui te ei saa sellist kinnitavat e-kirja 8 tööpäeva jooksul pärast taotluse esitamist, võtke ühendust meie taotluste teabeliiniga numbril +372 668 3231. Hoidke oma e-posti teel saadud kinnitust turvaliselt alles. See võib olla vajalik kehtiva taotluse tõestamiseks, kui soovite garantiiteenuseid kasutada.

14. Canon jätab endale õiguse mis tahes puudulikke või valesid või ebapiisava tõendusmaterjaliga taotlusi mitte kinnitada.


Lahtiütlus

15. Canon ütleb seaduses ettenähtud maksimaalses ulatuses lahti vastutusest, mis on seotud osalejatele selle pakkumise ajal mis tahes põhjusel tekkinud kahjumi, kahjude või õnnetustega. Miski nendes eeskirjades ei välista ega piira siiski Canoni vastutust isikukahju või surma korral, mille on põhjustanud Canoni töötajate või esindajate tõendatud hoolimatus.

16. Canon jätab endale õiguse kontrollida kõiki taotlusi, et veenduda siinsete tingimuste järgimises, ja küsida vajaduse korral täiendavat teavet ja toetavaid dokumente. Canon jätab endale õiguse taotluste ja/või osalejate pakkumisest kõrvaldamiseks, kui tekib kahtlus, et pakkumist kuritarvitatakse mis tahes viisil. Canoni otsused seoses pakkumisega on lõplikud ja nende puhul ei tehta kompromisse.

17. Pakkumises olevad tooted olenevad saadavusest ja neid pakutakse, kuni kaupa jätkub. Canon ei võta vastutust seoses jaemüüjate suutmatusega pakkumises olevate toodete tellimusi pakkumise perioodil täita.

18. Canon jätab endale õiguse seda pakkumist mis tahes ajal tühistada, täiendada ja/või muuta, võtmata sellega seoses vastutust, kuid proovib alati minimeerida selle mõju osalejatele, et vältida pettumust.


Isikuandmete kaitse

19. Canon Europa N.V., asukohaga 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB, on vastutav andmete töötleja seoses mis tahes osalejate edastatud isiklike andmetega. Kõiki meile edastatud isikuandmeid töötleb ettevõte Benamic Unlimited Company, asukohaga IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Iirimaa, et käesolevat pakkumist hallata. Isikuandmeid hoitakse turvaliselt ja neid võidakse edastada turvalisse serverisse, mis asub väljaspool EMP-d.

20. Osalejatelt kogutud andmete osas kohaldatakse Canoni äri ja eraklientide privaatsuspõhimõtteid, mis on leitavad aadressilt /privacy-policy/ .


Garantii pakkumise teenuste taotlemine

21. Kui osalejatel on vaja kasutada selle pakkumise raames pakutavaid laiendatud ja/või värskendatud garantiiteenuseid, saavad nad seda teha pärast oma taotluse kinnitamist, võttes ühendust Canoni tugikeskusega siin . Osaleja peab olema valmis tegema järgmist.

a. Edastama meile seadme/printeri täieliku nimetuse ja seerianumbri*.
b. Kinnitama, milline operatsioonisüsteem on osaleja arvutisse installitud – kui kohaldub.
c. Kinnitama oma kontaktandmed, seadme/printeri aadressi ja oma e-posti aadressi.
d. Edastama meile ostutõendi ja aktiveeritud pakkumise garantii tõendi, nagu on kirjas pärast veebipõhise garantii registreerimist osalejale e-posti teel saadetud kinnituses.
e. Kirjeldama meile täpselt viga ja vaatama seadet vastavalt meie nõuannetele üle.
f. Järgima kõiki tugikeskuse mõistlikke juhiseid, et saaksime võimaldada osalejale garantiiteenuse pakkumist.

* Kui vajate abi seerianumbri leidmisel, klõpsake siin .


Seadused ja jurisdiktsioon

22. Kooskõlas seadustega käsitletakse ja tõlgendatakse seda pakkumist ja neid tingimusi ning nendest tulenevaid või nendega seotud vaidlusi kooskõlas Inglismaa ja Walesi seadustega ja nende suhtes kohaldatakse Inglismaa ja Walesi kohtute mitteainuõiguslikku kohtualluvust.

23. Kui olete tarbija, siis kehtivad sellele pakkumisele teie elukohariigi seadused ja teil võib olla õigus pidada kohtuistungeid oma keeles ja kohalikus kohtus. Kohalik tarbijanõustamisasutus annab teile vajaduse korral teie õiguste osas nõu. Need tingimused ei piira teie seaduslikke õigusi, mis teile kehtida võivad.