Tingimused

3-aastase garantii kampaaniatingimused

Kampaania ja korraldaja

1. Korraldaja on Canon Europa N.V., registreeritud asukohaga Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, The Netherlands (edaspidi „Canon“).

2. Allpool kirjeldatud valitud Canoni toodete puhul („kampaaniatooted“) pakub see 3-aastane garantiikampaania(„kampaaniagarantii“) järgmist:

o kaheaastane laiendus kehtivale üheaastasele Canoni kommertsgarantiile – Euroopa garantiisüsteem (European Warranty System, edaspidi „EWS“); või

o teenusevärskendus ja kaheaastane pikendus kehtivale EWS-ile.

3. Kui käesolevas lepingus ei ole sõnaselgelt teisiti kirjas (seoses laienduse ja/või värskendusega), kehtivad selle kampaaniagarantii raames pakutavatele garantiiteenustele rakendatavad EWS-i tingimused. Kui selle kampaaniagarantii raames pakutavate teenuste teenusetingimuste ja EWSi tingimuste vahel on mis tahes vasturääkivusi, rakendatakse selle kampaaniagarantii tingimusi.

Kampaaniaperiood

4.    Kampaaniatooted peavad olema ostetud kampaaniaterritooriumilt (selgitatud all) ajavahemikus 1. märts 2016 kuni 31. detsember 2019. Toote ostukuupäeva peab kinnitama kehtiva ostutõendiga. Pange tähele, et tooted tuleb registreerida 30 päeva jooksul pärast ostu.

Kampaaniaterritoorium

5.    Kampaaniatoodete ostmise ja registreerimise aadress peab olema ühes järgmistest kampaaniapiirkondadest: Eesti, Läti või Leedu.

Kampaaniatooted

6.    Valitud Canoni tooted, millele see kampaaniagarantii kehtib („kampaaniatooted“) on järgmised.

Tooterühm  Seade/printer  Kampaaniapakkumine Kampaaniagarantii teenus 
MAXIFY
MB2150
Laiendus Remondiks tagastamine 
MB2155
Remondiks tagastamine 
MB2750 Remondiks tagastamine 
MB2755
Remondiks tagastamine 
MB5150
Laiendus Remondiks tagastamine 
MB5155
Remondiks tagastamine 
MB5450
Remondiks tagastamine 
MB5455
Remondiks tagastamine 
iB4150
Remondiks tagastamine 
i-SENSYS
LBP212dw
Laiendus Remondiks tagastamine 
LBP214dw
Remondiks tagastamine 
LBP611Cn
Laiendus Remondiks tagastamine 
LBP613Cdw
Laiendus Remondiks tagastamine 
LBP621Cw
Laiendus Remondiks tagastamine 
LBP623Cdw
Laiendus Remondiks tagastamine 
LBP653Cdw
Remondiks tagastamine 
LBP663Cdw
Remondiks tagastamine 
LBP664Cx
Remondiks tagastamine 
MF421dw
Remondiks tagastamine 
MF426dw
Remondiks tagastamine 
MF428x
Remondiks tagastamine 
MF429x
Remondiks tagastamine 
MF522x
Remondiks tagastamine 
MF525x
Remondiks tagastamine 
MF631Cn
Remondiks tagastamine 
MF633Cdw
Remondiks tagastamine 
MF635Cx
Remondiks tagastamine 
MF641Cw
Remondiks tagastamine 
MF643Cdw
Remondiks tagastamine 
MF645Cx
Remondiks tagastamine 
MF732Cdw
Remondiks tagastamine 
MF734Cdw
Remondiks tagastamine 
MF735Cx
Remondiks tagastamine 
MF742Cdw
Remondiks tagastamine 
MF744Cdw
Remondiks tagastamine 
MF746Cx
Remondiks tagastamine 
imageFORMULA
P-208II
Laiendus Remondiks tagastamine 
P215II
Remondiks tagastamine 
DR-F120
Remondiks tagastamine 
imageRUNNER
iR C1225iF
Laiendus Remondiks tagastamine 

Canon võib kampaaniasse kaasata lisaks selles punktis toodud toodetele uusi tooteid, kui need kampaania ajal müügile tulevad. Selle kampaania lõppkuupäev uute lisatud toodete puhul jääb samaks, nagu nende tingimuste punktis 4 sätestatud.

7. Kampaaniatooted peavad olema uued ja Canoni originaaltooted ning need peab olema tarninud ja jaemüüjatele turustanud mõni Canoni kontserni kuuluv ettevõte Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) või Šveitsis. Pettumuste vältimiseks kontrollige oma jaemüüjalt, et see nii on. Kasutatud, remonditud, taastatud või võltstooted ning tooted, mis rikuvad mingil viisil Canoni kontserni kuuluvate ettevõtete intellektuaalse omandi õigusi (kaasa arvatud, kuid mitte ainult paralleel- või nn hallid tooted) ei osale selles kampaanias. Paralleeltoodete kohta lisateabe saamiseks klõpsake siin.

8.    Kampaaniagarantii saamiseks peavad kampaaniatooted olema registreeritud 30 päeva jooksul alates ostmisest. Oma toote registreerimiseks esitage taotlus kooskõlas allolevate juhistega.

9.    See pakkumine on saadaval ainult lõppkasutajate jaoks. Ettevõtted või isikud, kes ostavad tooteid hulgi (üle 25 kampaaniatoote kampaaniaperioodi jooksul), ei saa selles kampaanias osaleda.

Jae- ja edasimüüjad ei tohi kampaanias osaleda ega tohi osaleda ka oma klientide nimel.

10.    Kõiki taotlejaid loetakse nende tingimustega nõustunuks.

Oma toote registreerimine ja kampaaniagarantii taotlemine

11.    Kõik taotlejad peavad olema vähemalt 18-aastased. Selle kampaania raames taotluse esitamisel ja oma toote registreerimisel nõustute käesolevate tingimustega. Kui te ei ole vähemalt 18-aastane ja/või te ei soovi nende kampaaniatingimustega nõustuda, siis ärge esitage kampaaniagarantii taotlust.

12. Kampaaniagarantii taotluse esitamiseks täitke ja esitage korrektselt veebipõhine taotlusvorm, registreerides oma toote (sh tuues välja kehtiv(ad) toote seerianumber (seerianumbrid)*) siin kolmekümne päeva jooksul pärast ostu sooritamist. Pärast 30 päeva möödumist saadud taotlusi Canon ei aktsepteeri. Taotlejad peavad veebipõhise taotlusvormiga koos skannima, üles laadima ja manustama kehtiva ostutõendi (nt ostuarve koopia või internetitellimus ja maksekinnitus). Pange tähele, et saadetistõendit ei aktsepteerita kehtiva ostutõendina.

* Kui vajate abi seerianumbri leidmisel, klõpsake siin.

13.    Taotluse kinnitamisel saavad taotlejad e-kirja teel kinnituse, et nende taotlus on heaks kiidetud ja toode registreeritud. Kui te ei saa 8 tööpäeva jooksul pärast taotluse esitamist e-posti teel sellist kinnitust või kui teil ei ole arvutile ligipääsu, helistage meie taotluste teabeliinile numbril +372 668 3231. Hoidke oma e-posti teel saadud kinnitust turvaliselt alles. See võib olla vajalik kehtiva taotluse tõestamiseks, kui soovite garantiiteenuseid kasutada.

14.    Canon jätab endale õiguse mis tahes puudulikke või valesid või ebapiisava tõendusmaterjaliga taotlusi mitte kinnitada.

Lahtiütlemised

15.    Canon ütleb seaduses ettenähtud maksimaalses ulatuses lahti vastutusest, mis on seotud taotlejate kampaania ajal mis tahes põhjusel tekkinud kahjumi, kahjude või õnnetustega. Miski nendes eeskirjades ei välista ega piira siiski Canoni vastutust isikukahju või surma korral, mille on põhjustanud Canoni töötajate või esindajate tõendatud hoolimatus.

16.    Canon jätab endale õiguse kontrollida kõiki taotlusi, et veenduda nende tingimuste järgimises, ja küsida vajaduse korral täiendavat teavet ja toetavaid dokumente. Canon jätab endale õiguse taotluste ja/või taotlejate kampaaniast kõrvaldamiseks, kui tekib kahtlus, et kampaaniat kuritarvitatakse mis tahes viisil. Canoni otsused seoses kampaaniaga on lõplikud ja nende puhul ei tehta kompromisse.

17.    Kampaaniatooted olenevad saadavusest ja neid pakutakse, kuni kaupa jätkub. Canon ei võta vastutust seoses jaemüüjate suutmatusega kampaaniatoodete tellimusi kampaaniaperioodil täita.

18.    Canon jätab endale õiguse kampaania mis tahes ajal tühistada või seda täiendada ja/või muuta, võtmata sellega seoses vastutust, kuid proovib alati minimeerida selle mõju taotlejatele, et vältida pettumust.

Isikuandmete kaitse

19.    Canon Europa N.V. ja Canon Europe Limited, mis on registreeritud Ühendkuningriigis registrinumbriga 4093977 ja mille tegevuskohaks on 3 The Square, Stockley Park, Uxbridge UB11 1ET, Ühendkuningriik, on kohaldatavatest isikuandmete kaitse seadustest ja määrustest tulenevalt andmetöötlejad, mis puudutab antud kampaania raames taotlejate esitatud isikuandmeid. Isikuandmete kontrollimine ja töötlemine Canoni või mis tahes volitatud kolmanda osapoole poolt on rangelt kooskõlas vajalike isikuandmete kaitse seaduste ja määrustega. Isikuandmeid säilitab ja töötleb ainult Canon või volitatud kolmandad osapooled eesmärgiga seda kampaaniat ja kampaaniagarantii teenuseid hallata, välja arvatud juhul kui on teisiti kokku lepitud. Kui taotleja ei soovi, et tema kontaktandmeid kasutatakse turunduseesmärkidel või selleks, et Canon saaks tulevikus seoses samalaadsete kampaaniatega ühendust võtta, tuleks taotlusvormi täitmisel jätta vastav ruut märkimata.

Kuidas kampaaniagarantii teenuseid kasutada

20. Kui teil on vaja selle kampaania raames pakutavaid laiendatud ja/või värskendatud garantiiteenuseid kasutada, saate seda teha pärast oma taotluse kinnitamist, võttes ühendust kohaliku Canoni tugikeskusega. Olge valmis tegema järgmist.

    a.    Andke meile seadme/printeri täielik nimetus ja seerianumber*.
    b.    Kinnitage, milline operatsioonisüsteem on teie arvutisse installitud – kui kohaldub.
    c.    Kinnitage oma kontaktandmeid, seadme/printeri aadressi ja oma e-posti aadressi.
    d.    Andke meile ostutõend ja aktiveeritud kampaaniagarantii tõend, nagu on kirjas pärast veebipõhise garantii registreerimist teile e-posti teel saadetud kinnituses.
    e.    Kirjeldage meile täpselt viga ja vaadake seade vastavalt meie nõuannetele üle.
    f.    Järgige kõiki tugikeskuse mõistlikke juhiseid, et saaksime võimaldada teile garantiiteenuse pakkumist.

* Kui vajate abi seerianumbri leidmisel, klõpsake siin.

Seadused ja jurisdiktsioon

21.    Selles dokumendis sisalduv ei piira teie võimalikke tarbijaõigusi.

22.    Kooskõlas seadustega käsitletakse ja tõlgendatakse seda kampaaniat ja neid tingimusi ning nendest tulenevaid või nendega seotud vaidlusi kooskõlas Inglismaa ja Walesi seadustega ja nende suhtes kohaldatakse Inglismaa ja Walesi kohtute mitteainuõiguslikku kohtualluvust.

23.    Tarbijana on teil õigus kohtumenetlustele teie emakeeles ja teie kohalikes kohtutes. Kohalik tarbijanõustamisasutus annab teile vajaduse korral teie õiguste osas nõu. Need tingimused ei piira teie seaduslikke õigusi, mis võivad teile kehtida.