Canon Clubi kasutustingimused

Canon Clubi kasutustingimused

Need kasutustingimused ja kõik seotud kohalduva veebisaidi tingimused kehtivad teie Canon Clubi liikmesusele (mis hõlmab juurdepääsu kogukonnale) ja mis tahes Canon Clubi liikmesuse eeliste kasutamisele, nagu käesolevas dokumendis sätestatud. Käesolevad kasutustingimused edastab ettevõte Canon Europa N.V, registreeritud asukohaga Bovenkerkerweg 59, postkontori postkast 2260, 1185 XB, Amstelveen, Madalmaad, Amsterdami kaubanduskoja registrinumbriga 33166721 ning hõlmab kontserni äriühinguid (edaspidi: Canon, meie, me).

Mis tahes viited teile tähendavad teid, klienti, kellele käesolevad kasutustingimused kehtivad, ning hõlmab iga isikut, kes tegutseb teie volitusega.

Canon Clubiga liitumiseks peate olema vähemalt 18-aastane, elama osalevas riigis ja soetama nõuetele vastava, seerianumbriga Canoni toote, näiteks: videokaamera, kaamera, printeri, objektiivi, projektori, faksimasina, koopiamasina, skanneri, mäluseadme, binokli (edaspidi: nõuetele vastavad tooted) ning registreerima selle 12 kuu jooksul alates ostust. Nii saate punkte ja pääsete vastavale tasemele. Punktide arvust sõltuvalt on saadaval kolm taset ja mida kõrgem tase, seda rohkem eeliseid teile saadavaks tehakse:

i. 1. tase: Keep on exploring – 1–100 punkti;
ii. 2. tase: Keep on creating – 101–350 punkti;
iii. 3. tase: Keep on mastering – 351+ punkti

Teatud punkte saab teenida ka meie kaubamärgiga suheldes, kasutades näiteks Canon Clubi kogukonda – uut ruumi ühesuguse mõtteviisiga kirglikele loojatele, kus saate uurida, teistega suhelda ja õppida ning mis on saadaval vaid Canon Clubi liikmetele. Vaadake kasutamist reguleerivaid kogukonna suuniseid ja käesolevaid sätteid, mida tuleb järgida.

1. Canon Clubi liikmesus


Eelised


1.1 Kuigi eelised võivad osalevates riikides erineda, võivad need hõlmata:

- eksklusiivset sisu saadikutelt;
- kogukonnas suhtlemist ja näiteks kogukonna kaudu õppimist;
- eksklusiivset liikmete juurdepääsu ja pakkumisi (sh pakkumisi valitud partneritelt);
- Canoni kontol jaotises „Minu tooted“ registreeritud toodete hooldus- ja uuendusteenuste allahindluseid Canoni professionaalsetes teeninduskeskustes;
- õpetusi ja meistrikursuseid juhtivatelt fotograafidelt, filmitegijatelt ja loojatelt.

1.2 Pange tähele, et peate mis tahes eeliste kasutamisel, sealhulgas hoolduse ja uuenduse tugiteenuste broneerimisel või liikmepakkumiste vastuvõtmisel (kui on kohaldatav) esitama oma Canon Clubi liikmenumbri.

1.3 Teile saadaolevad teenused ja eelised on sõltuvalt teie riigile ja tasemele loetletud teie Canoni konto jaotises „Eelised ja pakkumised“.

1.4 Kõik eelised sõltuvad kättesaadavusest ja võivad muutuda ning Canon võib neid oma äranägemise järgi tagasi võtta või muuta. Jätame endale piiranguteta õiguse teha eeliste kättesaadavuses väljajätte või erandeid. Avaldatud liikmesuse eelistele võivad kohalduda ka kohalikud muudatused. Kahtluste vältimiseks võivad pakkumised / mis tahes kampaaniad olla saadaval vaid sõltuvalt varudest ning võivad seega lõppeda enne pakkumise/kampaania lõppkuupäeva, kui varud lõpevad.

1.5 Ühtegi eelist ei saa taotleda tagasiulatuvalt, st taotleda eelist, milleks teil oli õigus, kuid mida te ei taotlenud ajal, mil teil selleks õigus oli.

2. Nõudmised Canon Clubiga liitumiseks


2.1 Peate olema vähemalt 18-aastane ja elama osalevas riigis

Teie liikmekonto peab olema registreeritud isikliku e-posti aadressiga (mida Canon võib kasutada teiega suhtlemiseks ja teie isiku tuvastamiseks). Vastutate õige ja täpse teabe registreerimise eest liikmesuse suhtluse jaoks.

2.2 Peate tagama, et teie Canon Clubi profiilil oleks värske info teie registreeritud nõuetele vastava Canoni toote või isikuandmete kohta.

2.3 Peate olema soetanud seerianumbriga Canoni toote 12 kuu jooksul enne registreerimiskuupäeva, näiteks: videokaamera, kaamera, printeri, objektiivi, projektori, faksimasina, koopiamasina, skanneri, mäluseadme, binokli (edaspidi: nõuetele vastavad tooted). Kõiki Canoni tooteid (sealhulgas mõningaid lisatarvikuid, kaupu, paberit või tinti) ei saa registreerida ja kõik ei anna punkte – registreerida saab vaid seerianumbriga Canoni tooteid. Kui vajate abi seerianumbri leidmisel, klõpsake siia.

2.4 Teie Canon Clubi liikmesuse tase võib registreeritud nõuetele vastava(te) toote/toodete lisamisel või eemaldamisel muutuda. Registreeritud nõuetele vastava(te) toote/toodete eest saadud punktid võivad väheneda või kaotada kehtivuse, kui nõuetele vastav toode asendatakse või kui Canonil pole võimalik seda enam teenindada.

2.5 Eelised on isiklikud ega kuulu ülekandmisele. Liikmesuse eeliseid võivad taotleda ainult registreeritud Canon Clubi liikmed ja ainult seoses nõuetele vastava tootega, mis on täielikult registreeritud ja mille legaalne omanik see liige on. Te ei tohi taotleda eeliseid ühegi teise isiku eest ega ühegi registreerimata või osaliselt registreeritud seadme eest, ega lubada ühelgi teisel isikul teie eest eeliseid taotleda. Toode loetakse täielikult registreerituks, kui toote nimi, seerianumber, ostu sooritamise riik, ostukuupäev ja pood on kõik sisestatud ning toote punktid (kui on kohaldatav) on kinnitatud ja liidetud punktide kogusummale.

3. Canon Clubiga liitumine


3.1 Klõpsake siin;
3.2 Looge oma Canoni konto (kui teil on juba Canoni konto, logige sisse).
3.3 Registreerige nõuetele vastavad tooted.

4. Punktide teenimine ja tasemete saavutamine


Toimige punktide teenimiseks ja erinevate tasemete saavutamiseks järgmiselt:

4.1 ostke ja registreerige täiendavaid nõuetele vastavaid tooteid;
4.2 täitke profiil;
4.3 lisapunktide teenimiseks saate sõltuvalt Canon Clubiga liitumise edukusele (ja siinsetele nõuetele vastamisele) registreerida ka Canoni tooteid, mis on ostetud enam kui 12 kuud tagasi.

See nimekiri ei ole lõplik, kontrollige aeg-ajalt veebilehte ja jaotist „Minu konto“, et leida teavet punktide teenimise ning kõigi uuenduste kohta.

5. Liikmesuse tühistamine


Saate oma Canon Clubi liikmesuse igal ajal tühistada. Selleks saate meiega veebivormi kaudu ühendust võtta siin. Kogukonna kohta saate küsida kogukonnast.


6. Materjalid ja kasutajate käitumine


6.1 Nõustute mitte avaldama postitusi, kommentaare, pilte, videoid, sisu või mis tahes muid loomematerjale (edaspidi: materjalid), mis:
• on laimavad;
• on ropud, solvavad, teotavad, vihkavad või sütitavad;
• edendavad diskrimineerimist rassi, soo, usutunnistuse, rahvuse, puude, seksuaalse sättumuse või vanuse alusel;
• avalikustavad teise isiku nime, aadressi, telefoni-, mobiili- või faksinumbri, e-posti aadressi või mis tahes muud isikuandmed;
• rikuvad teise isiku autoriõigust, andmebaasiõigust, kaubamärki või mis tahes muud intellektuaalomandi õigust;
• rikuvad mis tahes kolmandale isikule kuuluvat õiguslikku kohustust, nt lepingulist kohustust või usalduskohustust;
• solvavad kohut;
• tõenäoliselt ahistavad, pahandavad, häbistavad, ehmatavad või häirivad teist isikut;
• sisaldavad avaldust, mille kohta te teate või usute, või mille kohta on põhjendatud alust arvata, et avalikkuse liikmed, kellele avaldus on esitatud või esitatakse, mõistavad seda tõenäoliselt otsese või kaudse julgustusena või muu ajendina terrorirünnakute või muu kuriteo toimepanemiseks, ettevalmistamiseks või ärgitamiseks;
• sisaldavad reklaame või edendavad mis tahes teenuseid või veebilinke teistele saitidele, mis pole Canoniga seotud ega partnerluses;
• organiseerivad, edendavad või hõlbustavad mis tahes kauba, toote, tarkvara ja/või teenuse müüki või ostu.

Sellistel juhtudel on meil õigus igasugune vastava sisuga materjal kõrvaldada.

6.2 Kogukonda ei ole lubatud kasutada:

• mis tahes ebaseaduslikuks, eksitavaks, pahatahtlikuks või diskrimineerivaks tegevuseks;
• inimeste jälitamiseks, kiusamiseks, ahistamiseks, hirmutamiseks, ähvardamiseks ega jäljendamiseks;
• tegutsemiseks viisil, mille tagajärjeks võib olla mis tahes kogukonna osa halvamine, ülekoormamine või mis võib kahjustada nõuetekohast tööd või välimust, näiteks teenusetõkestusrünne või mis tahes funktsioonide häirimine;
• inimeste jäljendamiseks või oma isiku või seotuse mis tahes isikuga väärkajastamiseks;
• mis tahes eesmärkidel, mis on seotud füüsiliste või digitaalsete toodete ja/või teenuste müügi või ostmisega;
• kolmanda osapoole propageerimiseks, edendamiseks või õhutamiseks panna toime või abistada mis tahes ebaseaduslikku või kuritegelikku tegu.

Otsustame oma äranägemise järgi, kas teie materjalid või kogukonnaplatvormide kasutamine rikub käesolevaid tingimusi. Meil on õigus eemaldada kogukonnast või keelata juurdepääs mis tahes materjalidele, mis rikuvad meie arvates käesolevaid tingimusi, kohaldatavaid seaduseid või kolmanda isiku õigusi. Kui rikute korduvalt mis tahes kolmanda osapoole õigusi või kohaldatavaid seaduseid või käesolevaid tingimusi, võime teie konto lukustada või tühistada. Me ei vastuta mis tahes kaotatud materjalide eest, mis tulenevad selle punkti järgi Canoni konto lukustamisest või tühistamisest.

6.4 Nõustute mitte postitama pilte, videoid ega sisu lastest (alla 18-aastastest).

6.5 Mõelge piltide üleslaadimisel: „Kas fotol oleval inimesel oli õigustatud ootus eraelu puutumatusele?“

6.6 Me ei vastuta teie üles laaditud piltide eest, millel on tuvastatavad inimesed ilma nende nõusolekuta.

6.7 Kui saame kaebuse, eemaldatakse teie pilt/video/sisu ja kui nad soovivad kohtusse pöörduda, jagatakse nendega teie andmeid.

6.8 Jätame endale õiguse eemaldada kogukonnast mis tahes materjale, mille kohta kahtlustame põhjendatult, et sellised materjalid on selle jaotise järgi keelatud ning tühistame jäädavalt teie juurdepääsu Canoni kogukonnale.

6.9 Vastutate isiklikult üleslaaditava või esitatava sisu eest. Kogukond hõlmab ka liikmetevahelisi tugiarutelusid ja soovitusi ning Canon ei vastuta mis tahes kasutaja loodud sisu, näiteks liikmete loodud postituste või soovituste eest. Järgite neid omal vastutusel ja kui vajate Canoni tugiteenust või nõu, võtke veebivormi kaudu ühendust kohaliku tugiteenuse pakkujaga.

6.10 Üleslaaditavad materjalid ei tohi sisaldada teie / mis tahes ettevõtte ja/või kaubamärgi reklaami. Sellistel juhtudel on meil õigus materjalid kõrvaldada.

6.11 Meil on õigus eemaldada, redigeerida, hallata, dubleerida ja kopeerida kõiki materjale, mis kogukonda üles laaditakse.

7. Omandilised vajadused


7.1 Canon Clubi kogukonda sisu postitades viitate, et teie postitus on vabatahtlik ja et olete sisu ainuomanik.

7.2 Ilma et see piiraks punkti 6.11, kui soovime kasutada teie postitust turunduslikul eesmärgil, küsime teie luba. Sellise loa saamisel annate meile piiramatu, kasutustasuta, igavese õiguse sellist sisu või mis tahes selles sisalduvat ideed või selle osa mis tahes viisil, kõigis teadaolevates või edaspidi arendatavates meediakanalites, territoriaalsete, ajaliste ja muude piiranguteta avaldada, avalikult kasutada ja teostada.

7.3 Kui punktist 7.2 ei tulene teisiti, annate kogukonda materjale postitades meile loa kasutada teie materjale kliendi kodulehe galeriis.

7.4 Pange tähele, et postitate sisu ja pilte omal vastutusel ning nagu iga foorumi puhul, tehakse mis tahes postitatud sisu avalikult ja erinevates piirkondades kättesaadavaks ning Canon ei vastuta teie sisu või piltide kasutamisest tulenevate küsimuste eest.

8. Liikmete üles laaditud piltide allalaadimine


8.1 Vastavalt eespool nimetatud punktile 7.3 mõistavad liikmed, et laadivad sisu/pilte üles avalikult ja omal vastutusel. Palume siiski, et te ei laadiks alla / kasutaks teiste liikmete üles laaditud pilte ja/või sisu, kui nad ei ole selleks luba andnud.

9. Moderaatori roll


Kogukonda ja kõiki platvormiga seotud küsimusi haldab moderaator (edaspidi: moderaator). Moderaator võib eemaldada pilte, postitusi, kommentaare või muid materjale, mis on käesolevate tingimustega vastuolus. Aeg-ajalt võtab tekkivatele küsimustele vastamine aega kauem, seega arvestage minimaalse vastamiskiirusega, milleks on 48 tundi.

10. Väljakutsed


10.1 Väljakutsetes osalemiseks tuleb kasutada enda originaalmaterjale, mida ei tohi kopeerida kusagilt mujalt ega kellegi teise tööst.

10.2 Kogukonnas esitatud väljakutsetega saavad liituda vaid 18-aastased ja vanemad.

10.3 Pange tähele, et igale väljakutsele kehtivad omad tingimused.

11. Andmete kasutamine


11.1 Anname teile teada, et kuvame teie kaamera margi ja mudeli ning sätetega seotud andmed, kui sisestate need piltide üleslaadimisel. Veenduge, et sisestatud andmed oleksid täpsed, kuna kuvame neid andmeid tööriistana, et aidata kogukonna liikmetel õppida ning inspireerida neid sarnaseid pilte tegema.

11.2 Veenduge, enne postitamist, et foto oleks tehtud Canoni kaameraga (ja eelistatavalt Canoni objektiiviga). Kui pilt on tehtud Canoni kaameraga, kuid kolmanda osapoole objektiiviga, jätke objektiivi teave postitusest välja. Me ei jaga pildi tegemise asukohta, kuid võite lahkesti seda infot ise jagada.

11.3 Lisateavet teie isikuandmete kasutamise kohta ja võimaluste kohta oma õiguste kasutamiseks, leiate meie siin. Üldiseid Canon Clubi liikmesust või kogukonda puudutavaid küsimusi võite küsida ka kogukonnas.

12.2 Canon Clubi liikmesusele ja kogukonna kasutamisele kohalduvad rangelt käesolevad tingimused. Kui otsustate mis tahes hetkel, et ei soovi liige olla või ei aktsepteeri neid kasutustingimusi, tühistage oma liikmesus, nagu on kirjeldatud käesolevate kasutustingimuste jaotises 5

12.3 Vastutate isiklikult kogu tegevuse eest, mis toimub seoses teie Canon Clubi liikmesusega või kogukonna platvormil, ning olete kohustatud meid hoiatama, kui avastate mis tahes volitamata kasutamise oma kontol.

12.4 Canon jätab endale õiguse käesolevaid kasutustingimusi igal ajal muuta, sealhulgas liikmesuse tasemeid ja eeliseid, ning võib aeg-ajalt rakendada muudatusi või uuendusi teid teavitamata, seetõttu peaksite Canon Clubi veebisaiti perioodiliselt kontrollima. Canon püüab siiski edastada ja tuua esile tingimuste olulisi muudatusi.

12.5 Kui Canon ei rakenda või ei järgi mis tahes ajal rangelt mõnda tingimust, ei takista see Canonit seda või mis tahes muud tingimust mis tahes muul ajal rangelt rakendamast või järgimast.

12.6 Pange tähele, et kui me ei ole seda selgelt määratlenud, ei mõjuta ega pikenda Canon Clubi liikmesus teie õiguseid toote ostuga kaasnenud Canoni kommertsgarantiile ega seadusest tulenevaid õiguseid.

12.7 Canon võib teie Canon Clubi liikmesuse viivitamatult peatada või lõpetada, kui rikute käesolevaid kasutustingimusi või Canoni äranägemise järgi, kui leitakse, et olete mis tahes ajal kasutanud oma liikmesust ja/või siinpakutud teenuseid ebasobival viisil. Sellisel juhul kaotate juurdepääsu ka teistele seotud Canoni teenustele, näiteks Canoni kogukonnale.

12.8 Lisaks jätab Canon endale õiguse peatada oma äranägemise järgi mis tahes liikmesuse, mille puhul kahtlustatakse vargust, kelmust või ebakohasust.

12.9 Käesolevaid kasutustingimusi reguleerivad Inglismaa ja Walesi seadused ning Inglise kohtutel on ainupädevus mis tahes käesolevatest tingimustest või nendega seoses tekkivate vaidluste, nõuete või küsimuste lahendamiseks. Kui olete tarbija, reguleerivad käesolevaid tingimusi teie kohalikud tarbijaõigused, kõik vaidlused lahendatakse teie riigi vastavates kohtutes. Oma tarbijaõiguste kaitsmiseks saate tuge kohalikult tarbijakaitseametilt.

TINGIMUSED UUENDATUD: 7. märts 2022