CANONI BUSINESS ID KASUTUSTINGIMUSED

Kasutustingimused (edaspidi: tingimused) on siduv leping Canon Europa N.V. (ettevõtte registrinumber: 33166721; KMKR number: NL005916343B01, kontaktaadress: www.canon-europe.com) (edaspidi: Canon) ja ettevõtte jaoks Business ID konto ning ärikonto registreeriva üksuse (edaspidi: ettevõte, teie või te) vahel, mis reguleerivad käesoleva lepingu artiklis 1 määratletud „Business ID“ kasutamist.

Canon jätab endale õiguse tingimusi igal ajal oma äranägemisel muuta. Tingimuste muutmisel avaldab Canon muudetud tingimused oma portaalis ja teavitab teid muudatustest. Kui te ei nõustu muudetud tingimustega, saate oma Business ID konto kustutada.

1. Business ID määratlus

Business ID on teie konto, mis võimaldab teil kasutada erinevaid Canoni veebisaite, rakendusi, platvorme ja teenuseid (edaspidi: teenused). Teenustel võivad olla oma kasutustingimused, millega peate eraldi nõustuma.

2. Ärikonto

2.1 Business ID konto loomisega kinnitate, et (i) ettevõtte nimel tegutseval isikul on õigus luua ettevõtte jaoks ärikonto, (ii) ettevõtet siduda, (iii) ettevõttel on kõik vajalikud õigused, võim ja volitused lepingu sõlmimiseks, sellest tulenevate kohustuste täitmiseks ning õiguste ja volituste andmiseks ja (iv) et ettevõte on nõuetele vastav üksus. Nõuetele vastav üksus hõlmab kõiki ettevõtteid (nt äriühingud, täisühingud, füüsilisest isikust ettevõtjad ja ühistud), igat liiki valitsusasutusi (kesk-, kohalikud ja poolvalitsuslikud asutused, avalikud asutused nagu riiklikud koolid ja haiglad) ning igat liiki mittetulundusühinguid. Ettevõtte nimel konto loovale isikule määratakse superkasutaja roll.

2.2 Ärikonto luuakse teie ettevõttele. Võite volitada teisi looma teie ärikontoga seotud kasutajakontosid. Vastutate kõigi tegevuste eest, mis toimuvad teie ärikontol ja sellega seotud kasutajakontodel ning peate tagama, et teie kasutajad järgivad aktsepteeritavaid kasutuspõhimõtteid ja käesolevat lepingut. Vastutate oma ärikonto ja kasutajakontodega seotud paroolide turvalisuse eest; kui arvate, et volitamata isikul on juurdepääs teie paroolidele, Business ID kontole või seotud kasutajakontole, võtke viivitamatult meiega ühendust ja muutke kõik ohustatud paroolid ära.

2.3 Registreerimisel tuleb teil esitada teatud äritegevusega seotud ajakohastatud teave, sealhulgas oma täisnimi, ametikoht/roll, ettevõte/organisatsioon ja töötaja e-posti aadress, mis peab olema täpne, tõene ja ajakohane. Me kontrollime teie registreerimisandmeid ja väljastame teile parooli. Jätame endale õigus keelduda teile konto loomisest mis tahes põhjusel.

2.4 Canon eeldab, et esitate nõutava teabe täpselt, ajakohaselt ja täielikult, sealhulgas oma e-posti aadressi ja parooli. Te ei tohi kasutada e-posti aadressi, mille kasutamiseks teil ei ole volitusi ja mille kaudu Canon ei saa teiega ühendust võtta. Canon ei vastuta mis tahes kahju eest, mis võib tekkida, kui sisestate valed andmed või unustate neid ajakohastada.

2.5 Vastutate ainuisikuliselt oma parooli konfidentsiaalsena hoidmise eest. Olenemata kõigest muust käesolevas dokumendis sätestatust, jätame endale õiguse esitada mis tahes nõudeid teie ja teie konto kasutajate vastu. Teie konto kehtib vaid nii kaua, kuni töötate organisatsioonis, mis on loetletud teie esialgses registreerimistaotluses. Teil on keelatud kasutada oma kontot pärast selle organisatsiooni heaks töötamise lõpetamist.

2.6 Teavitate meid esimesel võimalusel (i) kui teile antakse juurdepääs teabele, millele teie ametikoha/rolli/ettevõtte/organisatsiooni tõttu ei peaks teil teie arvates juurdepääsu olema ja/või (ii) kui saate teada, et kellelegi teie ettevõttes/organisatsioonis on antud juurdepääs teabele, millele tal tema ametikoha/rolli tõttu ei peaks teie arvates juurdepääsu olema.

3. Rollid ja õigused

3.1 Superkasutaja õigused hõlmavad muu hulgas järgmist: ärikonto teabe haldamine, kasutajakontode paroolide loomine/algatamine/keelamine / lähtestamise taotlemine, õiguste kasutamine ja õiguste taotluste kinnitamine/tagasilükkamine, hinnapakkumiste kinnitamine/tagasilükkamine, tellimuste ja teenusejuurdepääsude ja muu haldamine.

3.2 Juurdepääs teenustele/pakkumistele antakse ettevõttele tervikuna, mitte konkreetsetele kasutajatele ja kohaldatakse superkasutajatele automaatselt.

3.3 Superkasutaja võib anda/eemaldada kasutaja juurdepääsu teenustele. See võib olla võrdne kui väiksem kui ettevõttel, kuid mitte kunagi suurem.

Kasutaja õigused hõlmavad muu hulgas ärikonto teabe vaatamist, taotluste esitamist, õiguste kasutamise taotlemist.

4. Ettevõtte teave

Soovime teilt teavet organisatsiooni kohta, et saaksime kontrollida ettevõtte staatust, teavet teie ja kasutajate kohta, et pääseksite ligi ja saaksite kasutada ärikontot. Tagate, et teave, mida meile esitate, on alati täpne ja täielik. Võime teie esitatud teavet kasutada ja jagada (nt teie organisatsiooni nime, aadresse, KMKR numbrit) teiste inimestega teie organisatsioonis ja kolmandate pooltega, et kinnitada sellise teabe õigsust ja teie õigust kasutada ärikontot või teatud teenuseid (nt kinnitamaks, et teil on kehtiv litsents, sertifikaat või volitus, kui see on nõutav).

5. Maksetingimused ja krediidilimiit

Ettevõtte ärikonto seadistamise ajal saate valida eelistatud makseviisi. Kui soovite seda hiljem muuta, võtke ühendust Canoni klienditoega aadressil https://www.canon-europe.com/contact_us/

Teie ettevõtte ärikonto kinnitamisel võidakse määrata krediidilimiit ja teid teavitatakse sellest vastavalt. Krediidilimiit võib igal ajal eelneva teatamiseta muutuda.]

6. Isikuandmed

Canon kasutab teie isikuandmeid kooskõlas Canoni ettevõtte privaatsuspoliitikaga https://www.canon-europe.com/privacy/privacy-notice/

7. Canoni konto sulgemine

Canon võib teie Business ID konto igal ajal teid eelnevalt teavitamata sulgeda, kui:

(1) te ei pea kinni käesolevatest tingimustest ja/või teenuse tingimustest;

(2) kohus, valitsusasutus, pädev järelevalveasutus või muu ametiasutus esitab seadusele või määrusele vastava taotluse;

(3) tekib ootamatu tehniline või turvaprobleem, mis tuleneb Business ID-st ja/või teenusest;

(4) Canon ei saa teiega teie registreeritud e-posti aadressi kaudu ühendust; või

(5) Canon leiab, et teie Business ID ja/või teenuse kasutamine on mis tahes põhjusel sobimatu.

Teie konto sulgemisel ei ole teil võimalik kasutada kogu või osa Business ID-st ja/või teenusest. Canon ei vastuta teie ega ühegi kolmanda poole ees mis tahes kahju või kaotuste eest, mida teie või kolmas pool võib kannatada konto sulgemise ja kogu või osa Business ID ja/või teenuse juurdepääsu piiramise tõttu.

8. Teiepoolne konto sulgemine

Võite oma konto igal ajal Canoni määratud korras sulgeda.

9. Keelatud tegevused

Nõustute, et te ei kasuta Business ID-d, et:

(1) töödelda mis tahes sisu, mis on ebaseaduslik, ahistav, ähvardav, kahjulik, kuritahtlik, laimav, halvustav, solvav, vägivaldne, ropp, vulgaarne, teise eraelu puutumatust rikkuv, vihkav, rassiliselt või eetiliselt solvav või muul moel taunitav;

(2) osaleda mis tahes tegevuses, mis rikub seaduseid, määruseid, juhiseid, eeskirju, korraldusi, leppeid või avalikku korda;

(3) tegeleda autoriõiguse, kaubamärgi, patendi, ärisaladuse või muude intellektuaalomandi õiguste rikkumisega;

(4) rikkuda eraelu puutumatuse õigusi või mis tahes muid teise isiku seaduslikke või moraalseid õigusi;

(5) töödelda sündsusetuid pilte, lapspornot, pilte laste väärkohtlemisest või muid sarnaseid pilte;

(6) töödelda teavet, mis julgustab sõda, rassilist diskrimineerimist, usulist tagakiusamist, inimkaubandust, prostitutsiooni, vägivalda, jõhkrust või narkootikumide kasutamist;

(7) kavandada, arendada või toota massihävitusrelvi või osaleda terrorismis või muudes sõjalistes aktides;

(8) osaleda mis tahes tegudes, mis on seotud selliste kuritegudega nagu äritegevuse takistamine või pettus;

(9) jälitada, ahistada, ähvardada või kahjustada teist isikut;

(10) esineda teise isiku või üksusena või esitada enda kohta valeandmeid või muul viisil vääralt esitada oma seotust teise isiku või üksuse seotusega;

(11) töödelda viiruseid või muid arvutikoode, faile või programme, mille eesmärk on kahjustada, häirida või piirata Business ID tavapärast toimimist;

(12) rikkuda Business ID turvalisust häkkimise, salasõna kaevandamise või muul viisil;

(13) häirida või katkestada Business ID tegevust või Business ID pakkumiseks kasutatavaid servereid või võrke või Business ID pakkumiseks kasutatavate võrkude mis tahes poliitikaid, nõudeid või eeskirju;

(14) osaleda muudes tegevustes, mida Canon peab sobimatuks.

10. Garantii lahtiütlus

BUSINESS ID JA BUSINESS ID JAOKS KASUTATAVAT TARKVARA PAKUTATAKSE „NAGU ON“ JA „NAGU SAADAVAL“ PÕHIMÕTTEL. CANON EI ANNA MINGEID SELGESÕNALISI EGA KAUDSEID KINNITUSI EGA GARANTIISID BUSINESS ID EGA BUSINESS ID-GA KASUTATAVA TARKVARA PAKKUMISE JA TOIMIMISE KOHTA. BUSINESS ID JA BUSINESS ID-GA KASUTATAVA TARKVARA KASUTAMINE TOIMUB TEIE ENDA ÄRANÄGEMISEL JA VASTUTUSEL NING TE VASTUTATE TÄIELIKULT KÕIGI KAHJUDE VÕI KAOTUSTE EEST, MIS TULENEVAD BUSINESS ID JA BUSINESS ID-GA KASUTATAVA TARKVARA KASUTAMISEST VÕI ON SELLEGA SEOTUD, NING CANON EI VASTUTA NENDE EEST.

KOHALDATAVA SEADUSEGA MAKSIMAALSELT LUBATUD ULATUSES LOOBUB CANON SELGESÕNALISELT IGASUGUSTEST GARANTIIDEST, OLGU NEED OTSESED VÕI KAUDSED, SEALHULGAS MIS TAHES KAUDSETEST GARANTIIDEST KAUBANDUSLIKKUSE, TEATUD EESMÄRGI JAOKS SOBIMISE, BUSINESS ID KONKREETSETEKS KASUTUSVIISIDEKS VÕI EESMÄRKIDEKS ÜHILDUVUSE JA INTELLEKTUAALSE OMANDI MITTEPUUTUMISE KOHTA. CANON EI ANNA MINGIT GARANTIID, ET (1) BUSINESS ID VASTAB TEIE NÕUDMISTELE, (2) BUSINESS ID KASUTUSKOGEMUS SAAB OLEMA KATKEMATU, AJAKOHANE VÕI TURVALINE VÕI (3) BUSINESS ID PUUDUSED PARANDATAKSE. LISAKS EI ANNA CANON MINGIT GARANTIID BUSINESS ID KASUTAMISE TULEMUSE, TÄPSUSE JA USALDUSVÄÄRSUSE KOHTA.

11. Vastutuse piiramine

Business ID kasutamiseks peate mõistma ja aktsepteerima, et Business ID kasutamisel ei saa Business ID turvameetmete tõttu Business ID turvalisust tagada. Canon ei vastuta selle ebakindluse ega sellega seotud tagajärgede eest.

KOHALDATAVA SEADUSEGA LUBATUD ULATUSES EI VASTUTA CANON OTSESE, KAUDSE, JUHUSLIKU, ERILISE, TEGEVUSEST TULENEVA KAHJU EGA KARISTUSEKS VÕI HOIATUSEKS MÄÄRATUD KAHJUHÜVITISTE EEST, SEALHULGAS KASUMI, FIRMAVÄÄRTUSE, KASUTAMISÕIGUSE, ANDMETE VÕI AJA KAOTUSE, ÄRITEGEVUSE KATKEMISE VÕI MUUDE KAHJUDE EEST, ISEGI KUI CANONIT ON TEAVITATUD VÕI TA OLEKS PIDANUD SELLISE KAHJU VÕIMALIKKUSEST TEADMA, MIS TULENEB BUSINESS ID-ST VÕI ON SELLEGA SEOTUD, SEALHULGAS TEIEPOOLSE BUSINESS ID KASUTAMISE VÕI KASUTAMISE VÕIMETUSE VÕI TEIEPOOLSE BUSINESS ID KASUTAMISE TULEMUSEL, OLENEMATA SELLEST, KAS SELLISED KAHJUD PÕHINEVAD GARANTIIL, LEPINGUL, DELIKTIL, SEADUSEL VÕI MIS TAHES MUUL ÕIGUSPÕHIMÕTTEL.

12. Lahtiütluse ja vastutuse piiramise erandid

Mõnes jurisdiktsioonis ei pruugi olla lubatud teatud garantiide välistamine või vastutuse piiramine teatud kahjude korral. Sellisel juhul kehtivad sellised välistused või piirangud kohaldatava seadusega maksimaalselt lubatud ulatuses.

13. Hüvitamine

Te nõustute hüvitama, kaitsma ja hoidma Canonit, selle tütar- ja sidusettevõtteid ning alltöövõtjaid nõuete, vastutuse, kahjude, kaotuste, kulude või tasude (sh mõistlike õigusabitasude) eest, mis tulenevad või on seotud teie (või teie kontot kasutavate isikute) Business ID kasutamisega või tingimuste rikkumisega teie (või teie kontot kasutavate isikute) poolt.

14. Business ID muutmine, peatamine, määramine ja sulgemine

Canon jätab endale õiguse muuta, peatada, määrata kolmandale poolele või sulgeda Business ID, samuti õiguse lisada, muuta või lõpetada teenused igal ajal omal äranägemisel ja teid eelnevalt teavitamata. Canon ei vastuta mis tahes kahju või kaotuse eest, mis tekib teile või kolmandale poolele Business ID muutmise, peatamise, määramise või sulgemise tõttu.

15. Avalikustamine

Canon võib avalikustada mis tahes teavet, mille Canon Business ID kaudu saab, kui seda nõuab kohus, valitsusasutus, pädev järelevalveasutus või muu asjaomase jurisdiktsiooni riigiasutus. Canon ei vastuta sellise avalikustamise tõttu teile tekkinud kahju eest.

16. Teenuse kommunikatsioonid

Nõustute, et saate Canonilt e-posti teel teenuseteateid.

17. Tingimustest mitteloobumine

Kui Canon ei kasuta või ei rakenda tingimuste mis tahes õigust või sätet, ei tähenda see sellest õigusest või sättest loobumist.

18. Osadeks jagamine

Kui mis tahes osa tingimustest tunnistatakse kehtetuks või jõustamatuks, nõustute, et sellist osa tõlgendatakse kooskõlas kohaldatavate seadustega, et kajastada Canoni ja teie algset kavatsust ning et see ei mõjuta muude tingimuste või õiguste kehtivust või jõustatavust, mis jäävad täielikult kehtima.

19. Tingimuste kehtivus lepingu lõppemisel

Hoolimata teie Business ID kasutamise lõpetamisest, jäävad tingimused täielikult kehtima.

20. Kohaldatavad õigusaktid ja jurisdiktsioon

Seadusega lubatud ulatuses kohaldatakse tingimuste suhtes Inglismaa ja Walesi seadusi ning mis tahes kohtuvaidlused, mis tekivad või on seotud tingimustega või teie Business ID kasutamisega, kuuluvad Inglismaa ja Walesi kohtute jagatud pädevuse alla.

21. Kogu leping

Tingimused koos äriklientide privaatsuspõhimõtetega moodustavad kogu lepingu ja kokkuleppe teie ja Canoni vahel seoses Business ID-ga.

22. Canoni kontaktid

Võtke käesolevate kasutustingimuste kohta tekkivate küsimuste või kommentaaridega Canoniga ühendust järgneval veebisaidil: https://www.canon-europe.com/contact_us/