Canoni logode kasutamise tingimused

Palun lugege käesolev dokument läbi enne, kui laadite alla Canoni logo, mõne tootelogo või mõne muu sellel veebilehel saadaoleva logo („Canoni logod“). Canoni logode allalaadimisel nõustute järgmiste tingimustega. Canon võib nimetatud tingimusi aeg-ajalt uuendada, pannes need veebilehele üles, ilma teid sellest eelnevalt teavitamata.

Nõusolek
Need tingimused seovad teid ja ettevõtet Canon Europa N.V., mille aadress on 59-61 Bovenkerkerweg, 1185XB Amstelveen, Netherlands („Canon“), sellel veebilehel allalaadimiseks saadavalolevate Canoni logode kasutamise suhtes.

Kasutamine
Canon annab teile (füüsilisele või juriidilisele isikule) kui ajakirjanikule, ajakirjandusettevõttele või ajakirjandustöötajale loa kõikide Canoni logode internetist alla laadimiseks ja kasutamiseks Euroopas, Lähis-Idas ja Aafrikas ainult ajakirjanduslikul otstarbel järgmistes meedialiikides:

a) trükiajakirjandus (muu hulgas ajakirjade kaaned),
b) televisioon,
c) internetimeedia ja
d) ajalehed.

  • Lubatud kasutamise käigus ei tohi Canoni logosid mingil viisil muuta ega töödelda. Canoni logode välimus peab jääma ühetaoliseks ja vastama meie esitatud juhistele.

  • Canoni logosid ei tohi kasutada kommertseesmärgil, muuhulgas poereklaamis, müügiatribuutikas, plakatitel, reklaamitahvlitel ega muudel kaubanduslikel eesmärkidel.

  • Canoni logosid ei tohi kasutada viisil, mis kahandab nende väärtust, ohustab Canoni või tema partnerite mainet või esitab segaselt seost teie, teie ettevõtte ning Canoni ja/või Canoni korporatsiooni kuuluvate ettevõtete vahel. Kui Canoni arvates kasutate te mõnda Canoni logo eelkirjeldatud viisil, peate te vastava palve kättesaamisel koheselt lõpetama Canoni logode eelkirjeldatud viisil kasutamise.

Teadvustate ja nõustute, et teil ei ole Canoni logode suhtes muid õigusi, omandiõigusi ega huve peale käesolevates tingimustes sõnaselgelt sätestatute ning et kõik Canoni logodesse puutuvad õigused, omandiõigused ja huvid kuuluvad ainult Canonile ja/või Canoni korporatsiooni ettevõtetele. Lisaks teadvustate ja nõustute, et ühtegi käesolevate tingimuste osa ei saa käsitleda volitusena ning see ei anna teile mingeid õigusi, omandiõigusi ega huve Canoni logode suhtes ega mingeid Canonile või Canoni korporatsiooni ettevõtetele kuuluvaid autoriõigusi, kaubamärgiõigusi ega tööstusdisainilahenduse omandiõigusi, välja arvatud käesolevate tingimustega antavad piiratud õigused. Canon ja Canoni korporatsiooni ettevõtted ning nende juhtkonna liikmed, direktorid, töötajad, osanikud või agendid loobuvad seaduses sätestatud maksimaalsel määral igasugusest vastutusest kahjude või kaotuste eest (muuhulgas sissetuleku, kasumi, maineväärtuse, andmete, lepingute või rahapaigutuste kaotuse eest), mis võivad teile või mõnele kolmandale osapoolele osaks saada tulenevalt Canoni logode allalaadimise ja/või kasutamisest, allalaadimise ja/või kasutamise võimatusest või allalaadimise ja/või kasutamise tulemustest või seoses nendega. See säte ei mõjuta teie seaduslikke õigusi ega selliseid vastutusi, kahjutasusid või hüvitisi, millest kehtivad seadused ei luba loobuda.

Lõpetamine
Canon jätab endale õiguse peatada Canoni logode teiepoolne kasutamine kohe, kui rikute ükskõik millisel põhjusel mõnda siin kirjasolevat tingimust. Sellise käsu saamisel peate Canoni logode kasutamise koheselt lõpetama ning koheselt hävitama kõik Canoni logode avaldamata koopiad.

Üldine
Käesoleva lepingu struktuur, kehtivus ja täitmine allub Hollandi seadustele ning Canon ja teie nõustute alluma Amsterdami kohtute mittevälistavale jurisdiktsioonile.

Kui Canon rikub mingil viisil käesolevaid tingimusi või ei nõua nende täitmist, ei tähenda see asjassepuutuvast õigusest või sättest loobumist ega mõjuta kuidagi Canoni õigust selle hilisemaks täitmisele pööramiseks või täitmiseks.

Kui pädev kohus otsustab, et mõni käesolevate tingimuste säte on õigusvastane, siis ei mõjuta see ühegi teise sätte ega õiguse kehtivust ega täitmisele pööratavust; kõik sätted, mida kohus pole õigusvastaseks või mittetäidetavaks kuulutanud, jäävad täielikult jõusse ja kuuluvad täitmisele.

Küsimuste tekkimisel pöörduge palun kohaliku Canoni pressiesinduse poole.