CANON EUROPA N.V.
3-AASTANE LAMBI GARANTIIKAMPAANIA
TINGIMUSED

Kampaania ja korraldaja

1) Korraldaja on Canon Europa N.V., registreeritud asukohaga Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Holland (edaspidi „Canon”).

2) Allpool kirjeldatud valitud Canoni toodete puhul ( „kampaaniatooted”) pakub see 3-aastane lambi garantiikampaania(„lambi kampaaniagarantii”) järgmist:

a) maksimaalselt 3 rikkis lambi tasuta asendamine uutega,

b) uue lambi tasuta kohaletoimetamine osaleja määratud aadressil,

c) tasuta ringlussevõtt lambi asendamisel.


Kampaaniaperiood

3) Kampaaniatooted peavad olema ostetud kampaaniapiirkonnas (määratletud allpool) volitatud Canoni partnerilt vahemikul 15.12.2015–31.12.2017. Toote ostukuupäeva peab kinnitama kehtiva ostutõendiga. Pange tähele, et tooted tuleb registreerida 60 päeva jooksul pärast ostu.


Kampaaniaterritoorium

4) Kampaaniatoodete ostmise ja registreerimise aadress peab olema ühes järgmistest kampaaniapiirkondadest: Andorra, Austria, Belgia, Tšehhi, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Ungari, Island, Iirimaa, Itaalia, Läti, Leedu, Madalmaad, Norra, Poola, Portugal, Slovakkia, Hispaania, Rootsi, Šveits ja Ühendkuningriik.


Kampaaniatooted

5) Selle lambi kampaaniagarantii saamiseks sobilikud valitud Canoni tooted („kampaaniatooted”) on kõik meie tootesarja kuuluvad lambipõhised projektorid. Kampaaniatoodete tegelikku loendit vt siit.

6) Kampaaniatooted peavad olema uued ja ehtsad Canoni tooted ning need peab olema tarninud ja jaotanud jaemüüjatele mõni Canoni kontserni kuuluv ettevõte Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) või Šveitsis. Pettumuste vältimiseks kontrollige oma jaemüüjalt, et see nii on. Kasutatud, remonditud, taastatud või võltstooted ning tooted, mis rikuvad mingil viisil Canoni kontserni kuuluvate ettevõtete intellektuaalse omandi õigusi (kaasa arvatud, kuid mitte ainult paralleel- või nn hallid tooted) ei osale selles kampaanias. Paralleeltoodete kohta lisateabe saamiseks klõpsake siin.

7) Kampaaniagarantii saamiseks peavad sobilikud tooted olema registreeritud 60 päeva jooksul alates ostmisest. Oma toote registreerimiseks esitage taotlus kooskõlas allolevate juhistega.

8) See pakkumine on saadaval ainult lõppkasutajatele.

9) Kõiki osalejaid loetakse nende tingimustega nõustunuks.


Oma toote registreerimine ja lambi kampaaniagarantii taotlemine

10) Kõik osalejad peavad olema vähemalt 18 aastat vanad. Selle kampaania raames toote registreerimisel ja taotluse esitamisel nõustute nende tingimustega. Kui te ei ole vähemalt 18aastane ja/või te ei soovi nende kampaaniatingimustega nõustuda, siis ärge esitage lambi kampaaniagarantii taotlust.

11) Toote registreerimine

a) Oma lambi kampaaniagarantii taotlemiseks peate esiteks oma toote registreerima. Toote registreerimiseks täitke ja esitage internetipõhine registreerimisvorm, registreerides oma toote (sh esitades toote kehtiva(d) seerianumbri(d)*) kuuekümne päeva jooksul toote ostust. Registreerimistaotlusi, mis laekuvad hiljem kui 60 päeva pärast toote ostmist, Canon vastu ei võta. Osalejatel tuleb skaneerida, laadida üles ja lisada internetipõhisele registreerimisvormile kehtiv ostutõend (nt koopia kassatšekist või veebitellimusest ja maksekinnitusest). Pange tähele, et saadetistõendit ei aktsepteerita kehtiva ostutõendina.

* Kui vajate abi seerianumbri leidmisel, klõpsake siin.

b) kui toote registreerimine kinnitatakse, saavad osalejad e-kirja kinnitusega, et nende registreerimistaotlus on kinnitatud ja toode registreeritud. Kui te ei saa sellist kinnitusega e-kirja 8 tööpäeva jooksul registreerimistaotluse esitamisest, võtke ühendust meie infoliiniga numbril +372 668 3231. Hoidke oma kinnitusega meil kindlasti alles, kuna seda võidakse taotleda kehtiva toote registreerimise tõendina, kui soovite saada garantiiteenuseid.

12) Lambi kampaaniagarantii taotlus

a) Kui osaleja on kampaaniatoote edukalt registreerinud, saadetakse osalejale kinnitusmeil isiklike sisselogimisandmetega sisenemiseks internetipõhisesse süsteemi, mille kaudu osaleja saab hallata kampaaniagarantii taotlusi. Lambi kampaaniagarantii taotlemiseks peab osaleja täitma taotluse õigesti ja esitama selle internetipõhise süsteemi kaudu, kasutades oma sisselogimisandmeid.

b) osalejad saavad kinnitusega e-kirja, et nende taotlus on kinnitatud. Kui te ei saa sellist kinnitusega e-kirja 8 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest, võtke ühendust meie infoliiniga numbril +372 668 3231. Hoidke oma e-posti teel saadud kinnitust turvaliselt alles. See võib olla vajalik kehtiva taotluse tõestamiseks, kui soovite garantiiteenuseid kasutada. Uus lamp saadetakse tasuta määratud aadressile.

c) Lambi kampaaniagarantii võimaldab osalejal taotleda vana lambi asendusena tasuta lampi. Osaleja saab taotleda kolme aasta jooksul iga kampaaniatoote kohta kuni 3 lampi.

13) Canon jätab endale õiguse mis tahes puuduliku, vale või tõendusmaterjalita toote registreerimise või taotluse kinnitamata jätta.


Lahtiütlemised

14) Canon ütleb seaduses ettenähtud ulatuses lahti vastutusest, mis on seotud osalejatele kampaania ajal mis tahes põhjusel tekkinud kahjumi, kahjude või õnnetustega. Miski nendes eeskirjades ei välista ega piira siiski Canoni vastutust isikukahju või surma korral, mille on põhjustanud Canoni töötajate või esindajate tõendatud hoolimatus.

15) Canon jätab endale õiguse kontrollida kõiki taotlusi, et veenduda nende tingimiste järgimises, ning küsida vajaduse korral täiendavat teavet ja toetavaid dokumente. Canon jätab endale õiguse taotluste ja/või osalejate kampaaniast kõrvaldamiseks, kui tekib kahtlus, et kampaaniat kuritarvitatakse mis tahes viisil. Canoni otsused seoses kampaaniaga on lõplikud ja nende puhul ei tehta kompromisse.

16) Kampaaniatooted on saadaval, kuni kaupa jätkub. Canon ei võta vastutust seoses jaemüüjate suutmatusega kampaaniatoodete tellimusi kampaaniaperioodil täita.

17) Canon jätab endale õiguse kampaania igal ajal tühistada või seda täiendada ja/või muuta, võtmata sellega seoses vastutust, kuid proovib alati minimeerida selle mõju osalejatele, et vältida pettumust.


Isikuandmete kaitse

18) Canon Europa N.V. ja Canon Europe Limited, mis on registreeritud Ühendkuningriigis registrinumbriga 4093977 ja mille tegevuskohaks on 3 The Square, Stockley Park, Uxbridge UB11 1ET, United Kingdom, on kohaldatavatest isikuandmete kaitse seadustest ja määrustest tulenevalt andmetöötlejad, mis puudutab antud kampaania raames taotlejate esitatud isikuandmeid. Isikuandmete kontrollimine ja töötlemine Canoni või mis tahes volitatud kolmanda osapoole poolt on rangelt kooskõlas vajalike isikuandmete kaitse seaduste ja määrustega. Isikuandmeid säilitab ja töötleb ainult Canon või tema volitatud kolmandad osapooled eesmärgiga seda kampaaniat ja lambi kampaaniagarantii teenuseid hallata, välja arvatud juhul kui on teisiti kokku lepitud. Kui taotleja ei soovi, et tema kontaktandmeid kasutatakse turunduseesmärkidel või selleks, et Canon saaks tulevikus seoses samalaadsete kampaaniatega ühendust võtta, tuleks taotlusvormi täitmisel jätta vastav ruut MÄRKIMATA.


Seadused ja jurisdiktsioon

19) Selles dokumendis sisalduv ei piira teie võimalikke tarbijaõigusi.

20) Seadusega lubatud ulatuses käsitletakse ja tõlgendatakse seda kampaaniat ja neid tingimusi ning nendest tulenevaid või nendega seotud vaidlusi Inglismaa ja Walesi seaduste järgi ning nende suhtes kohaldatakse Inglismaa ja Walesi kohtute mitteainuõiguslikku kohtualluvust.

21) Tarbijana on teil õigus kohtumenetlustele teie emakeeles ja teie kohalikes kohtutes. Kohalik tarbijanõustamisasutus annab teile vajaduse korral teie õiguste osas nõu. Need tingimused ei piira teie seaduslikke õigusi, mis võivad teile kehtida.