student-hero1

Student Hotel kaitseb oma elanikke Canoni võrgukaameratega

Student Hotelil on unikaalne ärimudel, millega kaasneb külaliste elustiili eripärade ja elanike sagedase vahetumise tõttu hulk erilisi väljakutseid. Mõned külalised jäävad vaid paariks päevaks, teised aga veidi kauemaks (alates kolmest nädalast) või terveks õppeaastaks. Seetõttu on elanike turvalisuse tagamine väga oluline. Varasemad turvasüsteemid ei olnud ruumide valve all hoidmiseks piisavalt täpsed. Student Hotel peab tagama, et kõigile juhtumitele reageeritakse kiiresti ning süüdlased võetakse vastutusele sõltumata sellest, kas nad jäävad hotelli kaheks päevaks või kaheks kuuks. Seetõttu oli pildikvaliteedi parandamine uuenduse üks peamisi ajendeid.

TPF-image1

„Canon on meid mitmeti toetanud – mitte ainult oma kvaliteetsete kaamerate, vaid ka suurepärasel tasemel toega enne ostu tegemist. Meil õnnestus luua lahendus, mida on meie meeskonnal lihtne kasutada ja mis vastab täpselt meie vajadustele.ˮ

Jan-Pieter Muis, majandusjuht