KASUTAJA LOODUD SISU TINGIMUSED

Me armastame teie loodud sisu (edaspidi: sisu) ning me soovime seda esitleda Canoni sotsiaalmeedia kanalitel, e-uudiskirjades ja veebisaitidel. Kui lubate oma sisu kasutamist ja esitlemist, kehtivad sisu avaldamisele allolevad tingimused.

Sisu kasutamine kaubanduslikel eesmärkidel
Kui me kasutame teie sisu kaubanduslikel või mitte-kaubanduslikel eesmärkidel ühenduses ettevõttega Canon Europa N.V., registreeritud asukohaga Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Madalmaad, selle tütarettevõtete, kontserni kuuluvate ettevõtete ja õigusjärglastega (koos: Canon, meie või meid), ning avalikustame seda Canoni sotsiaalmeedia kanalitel, e-uudiskirjades ja/või veebisaitidel, lisame sellele viite teile kui sisu loojale.

Kuidas me teie sisu kogume
Canon kogub teie sisu teie sotsiaalmeedia postitustest ja sotsiaalmeedia platvormidelt JPEG-vormingus pildi või MP4-vormingus videona. Sisu ei pruugi olla sama, mis te algselt Instagrami üles laadisite (nt võidakse seda tihendada või manustatud EXIF-andmed võivad olla failist puudu). Sisu avaldatakse ainult Canoni sotsiaalmeedia kanalitel, e-uudiskirjades ja/või Canoni veebisaitidel.

Teie olete sisu omanik, kuid annate meile litsentsi selle kasutamiseks
Teie jääte sisu täieõiguslikuks omanikuks, kuid annate meile piiratud litsentsi sisu kasutamiseks ja esitlemiseks. Canon jätab endale õiguse talitada sisu esitlemise osas Canoni sotsiaalmeedia kanalitel, e-uudiskirjades ja/või veebisaitidel oma äranägemise järgi. Teie antud piiratud litsents on üleilmne, mitteainuõiguslik, tagasivõetamatu, tasuta ja ülekantav. Litsentsiga lubate oma sisu esitleda, kasutada, paljundada, jagada või avaldada ning luua sellest tuletatud materjale. Nii nagu ka mis tahes muu veebi lisatud sisu puhul, võivad kolmandad osapooled või lõppkasutajad ka teie sisust koopiaid luua ja neid meie teadmata või loata edasi jagada. Seepärast ei võta me mingit vastutust selle eest, kuidas kolmandad osapooled teie sisu kasutada võivad.

Tunnustame teid sisu kasutamisel
Lisaks sisu kasutamisele annate meile ka loa kasutada teie kasutajanime, profiilipilti, pseudonüümi ja/või pilti. Canon võib teie sisu kasutamisel tunnustada teid kui sisu loojat ning kui see on võimalik, lisada sotsiaalmeedia kanalile ka lingi teie originaalpostitusele.

Teie esindatus
Meie tõlgendame teie sisu kui teie originaaltööd, mille avaldamisega me ei riku olemasolevaid intellektuaalomandi õigusi, sh autoriõigusi, ärisaladusi ja mis tahes lepingulisi õigusi. Lisaks eeldame, et teie sisu ei sisalda petturlikke, kiusavaid, laimavaid ega ebasündsaid elemente ning sisu avaldamisel ei riku me mis tahes eraelu puutumatuse õiguseid või teisi seaduseid. See tähendab seda, et enne, kui annate meile loa enda sisu kasutamiseks, peate tagama, et teil oleks olemas mis tahes kolmanda osapoole nõusolek vastava sisu jagamiseks. Õiguste omanik võib olla kolmanda osapoole või ettevõtte nimi, sisus kujutatud isik või kuulus ehitis.

Kui te annate meile loa oma sisu kasutamiseks, EELDAB Canon, et teil on kõik asjakohased õigused ja olete saanud nõusoleku kõikidelt sisus kujutatud isikutelt või kaubamärkidelt. Canon ei võta mis tahes vastutust kolmandate osapoolte nõuete ja/või kolmanda osapoole õiguste rikkumise eest, mis tulenevad teie sisu kasutamise, avaldamise või esitlemise eest. Mis tahes kolmanda osapoole nõuded edastatakse teile.

Kehtivus
See leping hakkab kehtima kuupäevast, mil kinnitasite, et Canon võib kasutada teie sisu vastavalt nendele tingimustele, ning see kehtib nii kaua, kuni me selle enda poolt lõpetame. Kui soovite ise lepingut lõpetada, võite saata vastava taotluse aadressile socialmedia@canon-europe.com

Võime teiega ühendust võtta
Võime teiega ühendust võtta näiteks juhul, kui soovime esitleda teie sisu teistel viisidel. Annate Canonile või määratud esindajale õiguse teiega ühendust võtta läbi Canoni ametlike sotsiaalmeedia kanalite.

Selle lepingu kohaldatavad õigusaktid
Käesolevatele tingimustele ning sisu kasutamise või esitlemisega seotud vaidlustele kohaldatakse Inglismaa ja Walesi seadusi.