LÕPPKASUTAJA LITSENTSILEPING
Rakenduse Canon Mini Print jaoks

Viimati uuendatud:  13. oktoober 2020

TÄHTIS – LUGEGE TÄHELEPANELIKULT: Selle Rakenduse (vastavalt allpool määratletule) kasutamisel kehtib käesolev Lõppkasutaja litsentsileping.  Kui nõustute nende tingimustega, siis klõpsake allpool „Nõustu“.  Kui te ei nõustu nende tingimustega, siis klõpsake allpool „Keeldu“ ning kustutage kohe see Rakendus oma seadmest.

See Lõppkasutaja litsentsileping (“EULA-leping”) on juriidiline leping Teie (kas eraisikuna või ettevõttena) ning Canon Europa N.V. kui litsentsiandja (“Litsentsiandja” või “Canon”) vahel “Rakenduse Canon Mini Print” (“Rakendus”) kasutamiseks, mis loob ühenduse Canon Zoemini Mini-fotoprinteriga ja Canon Zoemini fotoprinter-kaameraga (“Printer”).  “Teie” all mõeldakse siin ja edaspidi eraisikut või ettevõtet, kellele antakse litsents käesoleva EULA-lepingu raames.  Rakenduse kasutamisel kehtivad selle EULA-lepingu sätted. 

KUI NÕUSTUTE SELLE EULA-LEPINGUGA VÕI KASUTATE RAKENDUST, SIIS VÕTATE TEADMISEKS NING NÕUSTUTE; ET OLETE LUGENUD, MÕISTNUD JA NÕUSTUTE KÕIKIDE JÄRGMISTES KOHTADES MÄÄRATLETUD NÕUETE JA TINGIMUSTEGA: (1) SEE EULA; (2) KÕIK KOLMANDA OSAPOOLE LITSENTSID VASTAVA KOLMANDA OSAPOOLE TARKVARA JAOKS, MIDA VÕIDAKSE KASUTADA ALLPOOL MÄÄRATLETUD RAKENDUSES VÕI RAKENDUSEGA

VEELGI ENAM, KINNITATE, ET OLETE OMA KOHTUALLUVUSES AMETLIKULT TÄISEALINE NING TEIL ON VOLITUSED ENDA NIMEL SELLE EULA-LEPINGU TINGIMUSTEGA NÕUSTUMISEKS.  KUI TE EI NÕUSTU SELLE EULA-LEPINGU KÕIKIDE NÕUETE JA TINGIMUSTEGA JA/VÕI TEIL PUUDUVAD VOLITUSED SELLE EULA-LEPINGU TINGIMUSTEGA NÕUSTUMISEKS OMA ETTEVÕTTE NIMEL, SIIS ÄRGE INSTALLIGE VÕI KASUTAGE SEDA RAKENDUST.

1. Mobiilirakendus.  Selles EULA-lepingus kasutatakse terminit “Rakendus” tähistamaks (i) Canoni poolt pakutavat tarkvararakendust tootenimega “Rakendus Canon Mini Print”, mida saate laadida alla Google Inc. (“Google”) poolt hallatavast rakendusepoest Google Play™ litsentsitud kasutamiseks Android™ mobiilseadmes või teises Android-ühilduvat tarkvaraplatvormi kasutavas juhtmeta seadmes või litsentsitud kasutamiseks Apple® mobiilseadmes või teises Apple-ühilduvat tarkvaraplatvormi kasutavas juhtmeta seadmes (kõik edaspidi kui “Seade”) ning (ii) kõiki Rakendusega seotud elektroonilisi dokumente. 

2. Litsentsi andmine. Canon annab Teile isikliku, tagasivõetava, lihtversioonilise, mitte edasiantava ja piiratud õiguse laadida alla, installida ja kasutada Rakendust ühes teie poolt hallatavas Seadmes ning pääseda juurde ning kasutada Rakendust selles Seadmes rangelt selle EULA-lepingu nõuetes ja tingimustes määratletud viisil.  Seda EULA-lepingut kohaldatakse ka Canoni poolt pakutavatele algse Rakenduse uuendatustele või lisadele, juhul kui selliseid uuendusi või lisasid peaks pakutama; kuid Canon ja tema litsentsiandjad pole kohustatud Teile selliseid uuendusi või lisasid pakkuma.

3. Piirangud. Te ei tohi: (i) dekompileerida, pöördprojekteerida, pöördtransleerida, üritada hankida lähtekoodi või dekrüpteerida Rakendust; (ii) teha Rakendusele modifikatsioone, kohandusi, parandusi, täiustusi, tõlkeid või teha sellest tuletatud töid; (iii) rikkuda kehtivaid seadusi, eeskirju või määrusi, mis on seotud Teie juurdepääsuga või Rakenduse kasutamisega; (iv) eemaldada, muuta või peita Canoni või tema sidusettevõtete, partnerite, allhankijate või Rakenduse litsentsiandjate omanditeatisi (k.a kõiki teatisi autoriõiguste või kaubamärkide kohta) või muul viisil varjata või modifitseerida Rakendust; (v) installida, kasutada või lubada Rakendust rohkem kui ühes (1) Seadmes korraga või muus mobiilseadmes või arvutis, muul viisil kui Rakenduse eraldi allalaadimine, millest igaühele kohaldub eraldi litsents (see piirang samas ei piira Teie õigust istallida Rakendust uuesti kindlasse seadmesse, millesse see alla laaditi); (vi) levitada või linkida Rakendust mitmele seadmele või teisele teenusele; või (vii) teha Rakendust saadavaks üle võrgu või lubades juurdepääsu teises keskkonnas või kasutada seda mitmes Seadmes või mitme kasutaja poolt korraga.

4. Kasutaja poolt loodud sisu.

4.1  Kogu Teie poolt Rakenduse kaudu edastatavat või üleslaaditavat sisu, sõltumata selle vormist või meediumist, käsitletakse "Kasutaja poolt loodud sisuna." Te kinnitate ainuisikuliselt ja garanteerite, et teil on õigus kasutada ja edastada kogu Kasutaja poolt loodud sisu oma Seadmest Rakendusse.   Luues, edastades, saates või postitades mistahes vormis või meediumil Kasutaja poolt loodud sisu Rakenduse kaudu, annate käesolevaga Canonile, selle sidusettevõtetele või tütarettevõtetele ning sellega seotud mobiilseadmeplatvormidele ja teenusepakkujatele ning Canoni poolt volitatud kolmandatele osapooltele Rakenduse kaudu skaneeritud ja üleslaaditud teabe levitamiseks selgesõnalise, igavese, tagasivõtmatu, tasudeta, ülemaailmse lihtlitsentsi sellist Kasutaja poolt loodud sisu kohandada, modifitseerida, vormindada, kustutada, tõlkida, edastada või kasutada ilma Teie suhtes tekkivate kohustusteta, teavituskohustuseta või tasudeta Teile, ainult järgmistel eesmärkidel: (1) printida Kasutaja poolt loodud sisu Printerist Rakenduse kaudu ning (2) jagada Kasutaja poolt loodud sisu kolmanda osapoole platvormide (vastavalt allpool määratletule) kaudu.  See litsents antakse Canonile, selle sidusettevõtetele või tütarettevõtetele ning sellega seotud mobiilseadmeplatvormidele, teenusepakkujatele ning vastavatele volitatud kolmandatele osapooltele, et nad saaksid kasutada sellist Kasutaja poolt loodud sisu Teenustes ning selle järgnevates versioonides või redaktsioonides.  Canon ei omanda Kasutaja poolt loodud sisu.  

4.2  Te nõustute, kinnitate ja võtate teadmiseks, et Canon, selle sidus- või tütarettevõtted ja seotud mobiilseadmeplatvormide ja teenuste pakkujad ning Canoni poolt volitatud kolmandad osapooled, kes levitavad Rakenduse kaudu üleslaaditud või edastatud teavet, võivad modifitseerida, kohandada, vormindada ja muul viisil muuta või kasutada Teie Kasutaja poolt loodud sisu selle ühildamiseks Rakenduse standarditega, protokollidega, vormingutega ja nõuetega, et Teie Kasutaja poolt loodud sisu oleks võimalik Printeriga printida või seda jagada vastavatel Kolmanda osapoole platvormidel.

4.3  Lisaks Kasutaja poolt loodud sisule võib Rakendus koguda ka muud teavet.  See teave võib:  (i) sisaldada tehnilist teavet Seadme kohta, milles Rakendust kasutatakse, (ii) olla vajalik Rakenduse optimaalse jõudluse saavutamiseks ning (iii) olla vajalik kasutamiseks Canoni tehnilise toe pakkumiseks.

5. Intellektuaalomandi õiguste teatis. Rakendus ja kõik selle õigused, sealhulgas, kuid mitte ainult, varalised õigused (sealhulgas, kuid mitte ainult lähtekood, objektikood, pildid, fotod, animatsioonid, videod, helid, muusika, tekst ja apletid, mis sisalduvad Rakenduses, kuid välistades kolmandate osapoolte tarkvara), kaasasolevad prinditud materjalid ja Rakenduse iga koopia ning kõik sealsed intellektuaalomandi õigused (k.a kõik autoriõigused, patendid, kaubamärgid, kaubasaladused ja reklaamiõigused) kuuluvad või on litsentsitud Canonile, selle sidusettevõtetele või litsentsiandjatele.  Kui siin pole sõnaselgelt ja üheselt välja toodud, siis Teie ei valda ning Canon ei anna Teile ühtegi otsest või kaudset õigust (kas implikatsioonil, estoppel-põhimõttel või muul juriidilisel teoorial põhinevalt) sellistele intellektuaalomandi õigustele ning kõik sellised õigused jäävad Canonile, selle sidusettevõtetele või litsentsiandjatele. Võtate teadmiseks ning nõustute, et Teie – ning mitte Canon, Apple, Google või mis tahes Rakenduse platvormi- või teenusepakkuja – olete vastutav iga intellektuaalomandi rikkumise nõude või kohtuasja uurimise, kaitsmise, lahendamise ja vabastuste eest või teiste kahjude või rikkumiste eest, mis tekivad Teiepoolsest Rakenduse kasutamisest või juurdepääsust.

6. Õiguste reservatsioon. Canon ja tema sidus- või tütarettevõtted ja litsentsiandjad reserveerivad kõik õigused, mida pole Teile selles EULA-lepingus selgesõnaliselt antud.

7. Lõpetamine. Käesolev EULA-leping hakkab kehtima teie esmakordsel selle EULA-lepinguga nõusutmisel või Rakenduse muul viisil kasutamisel. Ilma iga „Pakkuja“ (vastavalt allolevas punktis 9 määratletule) teiste õiguste piiramiseta või muidu vastavalt siin määratletule, lõpetab see EULA-leping kehtivuse ilma teavituseta, kui Teie ei täida mõnda selle EULA-lepingu punkti või tingimust.  Teie nõustute ja aktsepteerite seda tingimust.  Sellisel juhul peate kohe kustutama kõik Rakenduse koopiad, kõik seotud materjalid ning seega kõik osad.  Selle EULA-lepingu lõpetamiseks kustutage Rakendus oma Seadmest.

8. Dokumentatsiooni printimine Rakendus sisaldab dokumentatsiooni, mida pakutakse ainult elektroonilisel kujul. Soovi korral saate printida selle elektroonilise dokumentatsiooni välja.  Kui teete lubatud koopiaid elektroonilisest dokumentatsioonist või Rakendusest, siis peate kopeerima ja kaasama nende juurde ka autoriõiguse teatised.

9. LAHTIÜTLUS GARANTIIDEST

9.1  RAKENDUST PAKUTAKSE “OLEMASOLEVAL KUJUL” ILMA OTSESTE VÕI KAUDSETE GARANTIIDETA VÕI KINDLATE TINGIMUSTETA, K.A, KUID MITTE SELLEGA PIIRDUDES, KAUDSETE GARANTIIDETA JA TINGIMUSTETA MÜÜDAVUSE JA SOBIVUSE KOHTA KINDLAKS EESMÄRGIKS.  KOGU RISK RAKENDUSE KVALITEEDI JA JÕUDLUSE KOHTA JÄÄB TEILE.  KUI RAKENDUS PEAKS OLEMA VIGANE, SIIS VÕTATE ENDA PEALE KOGU VAJALIKU HOOLDUSE, PARANDUSE VÕI KORRIGEERIMISE KULU.  OSADES OSARIIKIDES VÕI ÕIGUSRUUMIDES POLE LUBATUD KAUDSETE GARANTIIDE VÕI TINGIMUSTE VÄLISTAMINE, SEEGA EI PRUUGI ÜLALTOODUD VÄLISTAMINE TEIE KOHTA KEHTIDA.   TEIL VÕIB OLLA KA TEISI ÕIGUSI, MIS SÕLTUVAD OSARIIGIST VÕI ÕIGUSRUUMIST.

9.2  EI CANON ega tema tütarettevõtted või sidusettevõtted, nende litsentsiandjad, GOOGLE, GOOGLE’I TÜTARETTEVÕTTED, SIDUSETTEVÕTTED VÕI LITSENTSIANDJAD, APPLE, APPLE’I TÜTARETTEVÕTTED, SIDUSETTEVÕTTED VÕI LITSENTSIANDJAD, VÕI ÜKSKI CANONIGA KOOSTÖÖD TEGEV MOBIILSEADMEPLATVORMI PAKKUJA VÕI TEENUSEPAKKUJA (KOKKUVÕVALT “PAKKUJAD”), EI GARANTEERI, ET RAKENDUS (I) VASTAB TEIE NÕUDMISTELE, VÕI ET RAKENDUSE TOIMIMINE ON KATKESTUSTETA VÕI VEAVABA; VÕI (II) ET RAKENDUS ON ÜHILDUV VÕI TOIMIV TEIE SEADMES VÕI MUUS RIISTVARAS, TARKVARAS, VARUSTUSES VÕI SEADMES, KUHU SEE INSTALLITAKSE VÕI KUI SEDA KASUTATAKSE ÜHENDATUNA TEIE SEADMEGA. VEELGI ENAM, TE KINNITATE, ET ÜHILDUVSE JA KOOS TOIMIMISE PROBLEEMID VÕIVAD PÕJUSTADA TEIE SEADME JÕUDLUSE VÄHENEMIST VÕI TÄIELIKU RIKKE NING VÕIB PÕHJUSTADA TEIE SEADMELE PÜSIVAID VIGASTUSI, SEADEMES OLEVATE ANDMETE KADU NING VIGASTUSI TEIE SEADMES OLEVALE TARKVARALE JA FAILIDELE. KINNITATE, AKTSEPTEERITE NING NÕUSTUTE, ET MITTE ÜKSKI PAKKUJA (K.A MOBIILSIDE TEENUSEPAKKUJAD VÕI TELEKOMMUNIKATSIOONIETTEVÕTTED)  EI VASTUTA TEIE EES KAHJUDE VÕI KADUDE EEST, MIS ON TEKKINUD SEOSES ÜHILDUVUSE VÕI KOOS TOIMIMISE PROBLEEMIDEGA.

9.3  SUURIMAL KOHALDUVA SEADUSEGA LUBATUD MÄÄRAL EI GARANTEERI MITTE ÜKSKI PAKKUJA, ET TEIE POOLT RAKENDUSE KAUDU SALVESTATAVA VÕI JUURDEPÄÄSETAVA SISUTEABE PUHUL EI TEKI TAHTMATU VIGASTUSE, RIKNEMISE, KAO, RÜNNAKUTE, VIIRUSTE, HÄIRETE, HÄKKIMISE VÕI TURVARÜNNAKUTE OHT, VÕI ET SEDA EI EEMALDATA KÄESOLEVA EULA-LEPINGU TINGIMUSTE KOHASELT, NING MITTE ÜKSKI PAKKUJA EI VASTUTA NING IGA PAKKUJA ÜTLEB LAHTI KOGU SEOTUD VASTUTUSEST, KUI SELLINE VIGASTUS, RIKNEMINE, KADU, RÜNNAK, VIIRUSED, HÄIRED, HÄKKIMINE, TURVARÜNNAK VÕI EEMALDAMINE PEAKS TOIMUMA.

9.4  KOGU MATERJALI KASUTAMINE, MILLE LAADITE ÜLES JA EDASTATE OMA SEADMEST VÕI HANGITE MUUL VIISIL LÄBI RAKENDUSE, TOIMUB TEIE ENDA VASTUTUSEL JA RISKIL NING TEIE OLETE AINUISIKULISELT VASTUTAV KÕIKIDE OMA SEADME VIGASTUSTE EEST VÕI ANDMEKADUDE EEST, MIS TEKIVAD SEADME KASUTAMISE TULEMUSEL.  LISAKS KINNITATE, ET OLETE TEADLIK, ET RAKENDUS EI OLE MÕELDUD VÕI SOBILIK KASUTAMISEKS KÕIKIDES TINGIMUSTES VÕI KESKKONDADES, KUS TÕRKED VÕI AJALISED VIITED, VÕI VEAD VÕI EBATÄPSUSED RAKENDUSE KAUDU EDASTATAVAS SISUTEABES, ANDMETES VÕI MUUS INFOS ON KEELATUD SEADUSEGA VÕI MÄÄRUSTEGA.

10. VASTUTUS VIGASTUSTE EEST PUUDUB.

10.1 MITTE MINGIL JUHUL POLE ÜKSKI PAKKUJA VASTUTAV MIS TAHES VIGASTUSTE EEST, K.A ILMA PIIRANGUTA, ETTEVÕTTE VÕI ISIKLIKU KASUMI KAOTAMISE EEST, ETTEVÕTTE VÕI ISIKLIKU TEABE KAOTAMISE EEST, ÄRIKATKESTUSTE EEST VÕI MUUDE RAKENDUSE KASUTAMISE VÕI SELLE KASUTAMISE TÕRKE TÕTTU TEKKIVATE KAHJUHÜVITISTE, KÕRVALISTE, TEGEVUSEST TULENEVATE, KAHJUTASUDE, ERAKORRALISTE VÕI TRAHVIDE KULUDE EEST, ISEGI KUI KÕIKI VÕI MÕNDA PAKKUJAT ON SELLISTE VIGASTUSTE EEST HOIATATUD, K.A VIGASTUSED, MIS ON TEKKINUD JÄRGMISTE ASJAOLUDE TÕTTU VÕI SEOSES NENDEGA: (I) VOLITAMATA JUURDEPÄÄS TEIE EDASTUSTELE, ANDMETELE, KASUTAJA POOLT LOODUD SISULE VÕI TEIE ANDMETELE VÕI NENDE MUUTMINE; (II) TEIE RAKENDUSE KASUTAMISE TULEMUSEL PÕHJUSTATUD ANDMETE, KASUTAJA POOLT LOODUD SISU VÕI TEIE SEADME KUSTUTAMINE, RIKKUMINE VÕI SALVESTAMISE JA/VÕI EDASTUSTE SAATMISE VÕI VASTUVÕTMISE EBAÕNNESTUMINE; (III) KOLMANDATE OSAPOOLTE AVALDUSED VÕI KÄITUMINE, MIS ON PÕHJUSTATUD TEIEPOOLSEL RAKENDUSE KASUTAMISEL, K.A TEIE JUURDEPÄÄS KOLMANDA OSAPOOLE TEENUSTELE; VÕI (IV) KÕIK TEISED RAKENDUSEGA SEOTUD ASJAOLUD.

10.2  TEIE NÕUSTUTE VÕTMA KOGU VASTUTUSE, MIS ON SEOTUD SOOVITUD TULEMUSTE SAAVUTAMISEGA NING RAKENDUSE INSTALLIMISEGA, KASUTAMISEGA NING RAKENDUSEST SAADUD TULEMUSTE HANKIMISEGA.   OSAD OSARIIGID VÕI ÕIGUSRUUMID EI LUBA PIIRATA VÕI VÄLISTADA KÕRVALISI VÕI TEGEVUSEST TULENEVAID KAHJUSID VÕI ISIKLIKKE VIGASTUSI JA SURMA, MIS ON PÕHJUSTATUD MÕNE SEOTUD PAKKUJA HOOLIMATUSEST, SEEGA ÜLALTOODUD PIIRANGUD VÕI VÄLISTUSED EI PRUUGI TEIE KOHTA KEHTIDA.

11. Reguleeriv õigus / ekspordipiirangud/ õiguslik vastavus.

Selle EULA-lepingu suhtes kohaldatakse Inglismaa ja Walesi seadusi.

Käesolevaga kinnitate, et Teie ise ega lase oma agendil ei otseselt ega kaudselt eksportida, re-eksportida, ümberlaadida või edastada Rakendust või ühtegi selle osa või seotud teavet, meediateavet või Rakendust nii, et see rikuks mõnda kohaldatavat ekspordikontrolli seadust, määrust või korraldust, k.a, kuid mitte sellega piirdudes, Ameerika Ühendriikide Ekspordi administreerimise akti aastast 1979 ning kõiki kohaldatavaid riiklikke ja EL-i seadusi ja määrusi, vastavalt nende muudatustele ning rakendusaktidele, sedavõrd kuivõrd need on seotud selle Lepinguga teostatavate toimingutega. 

 Te kinnitate ja tagate, et Teie ei (i) asu üheski riigis, mille kohta on kehtestatud vastav valitsusembargo, või mis on määratletud vastavate riikide valitsuste poolt kui „terrorismi toetav“ riik, või (ii) mis on loetletud üheski Ameerika Ühendriikide valitsuse keelatud või piiratud osapoolte loendis, k.a Rahandusministeeriumi loend Specially Designated Nationals või USA Kaubandusministeeriumi keelatud isikute või üksuste loend.

12. Muud mobiilirakendusega seotud kasutusreeglid, piirangud, kohustused, õigused ja märkused.

12.1  Kinnitate, et (i) see EULA-leping on sõlmitud ainult Teie ja Canoni vahel ning mitte Google’i, Apple’i või mõne Rakenduse platvormi- või teenuspakkuja vahel, ning et (ii) Canon, mitte Google või Apple, on ainuisikuliselt vastutav Rakenduse ning vastava sisu eest.  Ilma piiranguta, Teiepoolsele Rakenduse ja Teenuste kasutamisele koos Seadmega kohaldatakse Google’i või Apple’i (sõltuvalt kumbade reeglite alla teie Seade läheb) poolt kehtestatud kasutusreeglite, k.a Android-seadme jaoks aadressil https://play.google.com/intl/en_us/about/play-terms.html või Google Play kaudu kättesaadavate reeglite või Apple’i seadme jaoks reeglite, mis on määratletud Apple App Store®’i nõuete ja tingimustega aadressil https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html, asjakohaseid sätteid, mis on toodud selles viites.

12.2  Mitte mingil juhul ei ole Google, Google’i tütarettevõtted, sidusettevõtted või litsentsiandjad, Apple, Apple’i tütarettevõtted, sidusettevõtted või litsentsiandjad või ükski Rakenduse platvormi- või teenusepakkuja (k.a mobiilside teenusepakkujad või telekommunikatsiooniettevõtted) vastutavad mis tahes Teiepoolse või kolmanda osapoole nõude eest, mis on seotud Rakendusega, k.a, kuid mitte sellega piirdudes, (i) mis tahes tootevastutuse nõuded; (ii) nõuded, mis on seotud sellega, et Rakendus ei vasta mingile seaduslikule või regulatiivsele nõudele; ning (iii) nõuded, mis tekivad seoses tarbijakaitseseadustega või sarnase seadusandlusega.

12.3  V.a käesolevas jaotises 12.3 toodule, mitte miski selles EULA-lepingus ei ole mõeldud andma mitte ühelegi isikule või ettevõttele (kes pole käesoleva lepingu osapooled) mitte mingisuguseid õigusi, eeliseid või õiguskaitsevahendeid või looma kohustusi või tekitama vastutust sellistele osapooltele või isikutele.  Hoolimata eeltoodust kinnitate ja nõustute, et Apple ja Apple’i tütarettevõtted on selle EULA-lepingu alusel kolmandast osapoolest soodustatud isikud ning Teiepoolsel nende nõuete ja tingimustega nõustumisel on Apple’il õigus (ning teid peetakse selle õigusega nõustunuks) pöörata seda EULA-lepingut kolmanda osapoolena Teie vastu täitmisele.

12.4  Google, Google’i tütarettevõtted, sidusettevõtted või litsentsiandjad, Apple, Apple’i tütarettevõtted, sidusettevõtted või litsentsiandjad ei vastuta mis tahes Teiepoolsete või kolmanda osapoole nõuete eest, mis on seotud Rakendusega, k.a, kuid mitte sellega piirdudes, (i) mis tahes tootevastutuse nõuded; (ii) nõuded, mis on seotud sellega, et Rakendus ei vasta mingile seaduslikule või regulatiivsele nõudele; ning (iii) nõuded, mis tekivad seoses tarbijakaitseseadustega või sarnase seadusandlusega.

12.5 Teiepoolsel Rakenduse kasutamisel võivad tekkida andmesidekulud.  Canon ei vastuta mobiilsidetasude või seotud tasude eest Rakenduse kasutamisel.  Võtke ühendust oma mobiilsideoperaatoriga ning kontrollige, millised mobiilsidetasud Teie puhul kehtivad.  

13. Hüvitistest vabastamine.

13.1  Nõustute vabastama iga Pakkuja ning nende vastavad juhid, direktorid, agendid ja töötajad kõikidest nõuetest ja hagidest, k.a kõikide kahjude, kohustuste, nõuete, vigastuste, kulude või tasude, hagi aluste, kohtuasjade, menetluste, kohtuotsuste, auhindade, täideviimiste ja kinnipidamiste eest, k.a advokaaditasud ja -kulud, sõltumata sellest, kas need on tekkinud kolmandate osapoolte tõttu või muudel asjaoludel, mis on põhjustatud:  (i) Teiepoolsest selles EULA-lepingus (või muus sellel EULA-lepingul põhineval Canoniga sõlmitud lepingus) toodud tingimuse, garantii, lepingu või kohustuse rikkumisest; (ii) igast teabest, Kasutaja poolt loodud sisust või muust edastatud materjalist, mis on saadetud või mille olete hankinud oma Seadmesse, või (iii) Teiepoolsel seaduse, kolmanda osapoole õiguse, k.a Teiepoolsel intellektuaalomandi õiguse või muude teiste isikute või üksuste õiguste rikkumisest.

13.2  Ülaltoodud jaotises 13.1 määratletud hüvitistest vabastamise kohustused jäävad kehtima ka selle EULA-lepingu lõpetamisel.

14. Isikuandmed

Canon kogub ja analüüsib seadmete kasutuskogemuse parandamiseks automaatselt teie seadme tehnilisi kasutusandmeid. Lisateavet meie poolt kogutavate andmete ning nende kasutamise kohta leiate Canoni tarbijate privaatsuseeskirjade vastavatest jaotistest (https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=en-GB).

Me kasutame kasutusandmete kogumiseks teenust Google Analytics. Lisateavet teenuse Google Analytics kohta leiate aadressilt www.google.com/policies/privacy/partners – vaadake peatükki "Kuidas Google kasutab meie teenuseid kasutavatelt saitidelt või rakendustest saadud andmeid?".

15. Kolmanda osapoole tarkvara tingimused, teatised.

15.1  Teatud selle Rakenduse osad võivad kasutada kolmanda osapoole tarkvara, mille kohta kehtivad avatud lähtekoodi ja/või kolmanda osapoole litsentsitingimused ("Kolmanda osapoole tarkvara").  Te nõustute, kinnitate ja võtate teadmiseks, et Teie õigusele kasutada sellist Kolmanda osapoole tarkvara osana või ühenduses Rakendusega kohaldatakse avatud lähtekoodi ja/või kolmanda osapoole litsentsi nõudeid ja tingimusi, mis kehtivad sellisele Kolmanda osapoole tarkvarale, k.a, mitte sellega piirdudes, kõik siin sisalduvad kohaldatavad nõustumised, litsentsitingimused ja lahtiütlused.  Kui selle EULA-lepingu ja avatud lähtekoodi tingimuste või kolmanda osapoole litsentside vahel peaks tekkima seoses Teiepoolse vasava Kolmanda osapoole tarkvara kasutamisega vastuolusid, siis kehtivad avatud lähtekoodi tingimused ja/või kolmanda osapoole litsentsi tingimused.

15.2  Osad Rakenduse osad võimaldavad ühendada Rakenduse kindlate platvormidega, mis ei kuulu Canonile ning mida ei halda Canon, vastavalt Rakenduses (“Kolmanda osapoole platvormid”) kuvatule, ning mis võivad nõuda teil Teie oma kontoga sisselogimist Kolmanda osapoole platvormi.  Te nõustute, kinnitate ja võtate teadmiseks, et Canon ei ole ühelgi viisil vastutav Teie konto eest Kolmanda osapoole platvormil või Teiepoolsel tegevusel Kolmanda osapoole platvormidel, k.a, kuid mitte sellega piirdudes, Teie sisselogimine oma kontosse Kolmanda osapoole platvormil. 

15.3  Osa Rakendusest on varustatud teavitustega ja avatud lähtekoodi litsentsidega sellistelt kogukondadelt ja kolmandatelt osapooltelt, mis juhivad nende osade kasutamist ning mistahes selle EULA-lepinguga teile antud litsentsid ei muuda Teie õigusi ja kohustusi, mis teil võivad tekkida selliste avatud lähtekoodi lisentsidega; kuid selle EULA-lepingu garantiidest lahtiütluse ning kohustuste välistamise jaotisi kohaldatakse kõikide selle Rakenduse osade jaoks.

15.4  Android™, Google Play™ ja seotud kaubamärgid, teenusemärgid, nimed ja logod kuuluvad ettevõttele Google Inc.

15.5 Apple®, App Store® ja seotud kaubamärgid, teenusemärgid, nimed ja logod kuuluvad ettevõttele Apple Inc. 

15.6 Alltoodud Kolmanda osapoole tingimused on lisatud siia ning tehtud nende Litsentsitingimuste osaks:

Kui laadite Rakenduse alla, siis võtate teadmiseks ning nõustute järgmiste litsentsilepingutega:

GPUImage2

Copyright (c) 2015, Brad Larson.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the name of the GPUImage framework nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

GPUImage for Android

Copyright (c) 2012 CyberAgent, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Glide

Copyright (c) 2014 Google, Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY GOOGLE, INC. ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL GOOGLE, INC. OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The views and conclusions contained in the software and documentation are those of the authors and should not be interpreted as representing official policies, either expressed or implied, of Google, Inc.

---------------------------------------------------------------------------------------------

License for third_party/disklrucache:

Copyright (c) 2012 Jake Wharton

Copyright (c) 2011 The Android Open Source Project

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

---------------------------------------------------------------------------------------------

License for third_party/gif_decoder:

Copyright (c) 2013 Xcellent Creations, Inc.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

---------------------------------------------------------------------------------------------

License for third_party/gif_encoder/AnimatedGifEncoder.java and third_party/gif_encoder/LZWEncoder.java:

No copyright asserted on the source code of this class. May be used for any purpose, however, refer to the Unisys LZW patent for restrictions on use of the associated LZWEncoder class. Please forward any corrections to kweiner@fmsware.com.-----------------------------------------------------------------------------

License for third_party/gif_encoder/NeuQuant.java

Copyright (c) 1994 Anthony Dekker

NEUQUANT Neural-Net quantization algorithm by Anthony Dekker, 1994. See "Kohonen neural networks for optimal colour quantization" in "Network: Computation in Neural Systems" Vol. 5 (1994) pp 351-367. for a discussion of the algorithm.

Any party obtaining a copy of these files from the author, directly or indirectly, is granted, free of charge, a full and unrestricted irrevocable, world-wide, paid up, royalty-free, nonexclusive right and license to deal in this software and documentation files (the "Software"), including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons who receive copies from any such party to do so, with the only requirement being that this copyright notice remain intact.

SDWebImage

Copyright (c) 2009-2017 Olivier Poitrey rs@dailymotion.com

The MIT License (MIT)

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Facebook iOS SDK

Copyright (c) 2014-present, Facebook, Inc. All rights reserved.

You are hereby granted a non-exclusive, worldwide, royalty-free license to use, copy, modify, and distribute this software in source code or binary form for use in connection with the web services and APIs provided by Facebook.

As with any software that integrates with the Facebook platform, your use of this software is subject to the Facebook Developer Principles and Policies [http://developers.facebook.com/policy/]. This copyright notice shall be included in all copies or substantial portions of the software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS ORIMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Facebook Android SDK

Copyright (c) 2014-present, Facebook, Inc. All rights reserved.

You are hereby granted a non-exclusive, worldwide, royalty-free license to use, copy, modify, and distribute this software in source code or binary form for use in connection with the web services and APIs provided by Facebook.

As with any software that integrates with the Facebook platform, your use of this software is subject to the Facebook Developer Principles and Policies [http://developers.facebook.com/policy/]. This copyright notice shall be included in all copies or substantial portions of the software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Firebase Authentication for iOS

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Google Photos Library Client

Copyright (c) 2018, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Dropbox SDK-Java

Copyright (c) 2015 Dropbox Inc., http://www.dropbox.com/

The MIT License (MIT)

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

ZipArchive

Copyright (c) 2010-2015, Sam Soffes, http://soff.es

The MIT License (MIT)

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

zlib.h -- interface of the 'zlib' general purpose compression library

 version 1.2.11, January 15th, 2017

Copyright (C) 1995-2017 Jean-loup Gailly and Mark Adler

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty.  In no event will the authors be held liable for any damages   arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

  1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
  2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
  3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Firebase Analytics

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Protobuf.framework

Copyright 2018, Google Inc.  All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of Google Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Android Jetpack (AndroidX)

Copyright (c) 2020 The Android Open Source Project

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Kotlin Standard Library

Copyright (c) 2010-2020 JetBrains s.r.o. and Kotlin Programming Language contributors

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. 

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Open Source Computer Vision Library (OpenCV)

Copyright (c) 2018, OpenCV team

OpenCV is used in Programs under the following license:  License Agreement For Open Source Computer Vision Library (3-clause BSD License)

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

*Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

*Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

*Neither the names of the copyright holders nor the names of the contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

This software is provided by the copyright holders and contributors "as is" and any express or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed. In no event shall copyright holders or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage.

OKHttp

Copyright 2016 Square, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Leanplum

Copyright (c) 2017, Leanplum

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

FirebaseCrashlytics

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Firebase Analytics & Crashlytics

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

ML Kit for Firebase (iOS)

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. 

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

ML Kit

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. 

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

16. Mitmesugust. See EULA-leping, k.a sellega kaasasolevad viitedokumendid, esindab kogu lepingut Teie ja Canoni vahel seoses Rakendusega ja; (i) asendab kõik eelnevad või samaaaegsed suulised või kirjalikud lepped, ettepanekud ja pakkumised seoses selle teemaga; ja (ii) alistab kõik sellega vastuolus olevad või lisatingimused, mis on tekkinud selle EULA-lepingu kehtimise ajal seoses infovahetusega või sarnase osapoolte vahelise suhtlusega. Kui mingi selle EULA-lepingu osa peaks olema kehtetu, siis kõik teised osad jäävad kehtima, kui just selline kehtivus ei rikuks EULA-lepingu eesmärki, ning seda EULA-lepingut jõustatakse kohaldatava õiguse raames täies ulatuses.   Mitte ükski selle EULA-lepingu muudatus ei ole siduv, kui see pole kirjalikult esitatud ja allkirjastatud iga osapoole volitatud esindaja poolt.  See EULA-leping jääb siduvaks ning rakendub kõikidele käesolevate osapoolte pärijatele, järeltulijatele ja lubatud ülekandmistele.  Kui üks osapool ei jõusta selle EULA-lepingu mõne punkti rikkumisest tulenevat õigust, siis ei anna see teisele osapoolele õigust rikkuda selle punkti tingimusi või muid seotud õigusi.

© 2020 Canon Europa N.V., Holland.  Kõik õigused kaitstud.