Töökoht – töökoha eeskirjad ja parim praktika

Meie eesmärgiks on tegeleda ausa ja eetilise ettevõtlusega ning me tunnustame oma töötajate olulist panust ettevõtte edusse ja jätkusuutlikusse majanduskasvu. Meie eesmärgiks on olla oma sektori parim tööandja, pakkudes ohutut töökeskkonda ja õiglasi töötingimusi. Vastu eeldame oma töötajatelt ja alltöövõtjatelt meie põhimõtete ja protseduuride järgimist, et tagada meie tegevuse vastavus kehtivatele seadustele ja eeskirjadele ning vastutustundlik tegutsemine.

Töötajad
Meie heaks töötab Euroopas, Lähis-Idas ja Aafrikas kokku 17 000 inimest. Kui kohalikud seadused ja tingimused seda võimaldavad, järgime me üleeuroopalisi tegevuspõhimõtteid ja -protseduure. Sel viisil saame tagada töötingimuste ühetaolisuse ja töötajate ootuste sarnase täitmise.

Dialoog töötajate vahel

Hindamine, areng ja tunnustamine

3 enest (San-Ji)

Mitmekesisus ja kultuuriteadlikkus

Töökorraldus

Põhimõtted

Dialoog töötajate vahel

Picture_banner_footprintTeostame sõltumatu välisorganisatsiooni abil töötajate panuse uuringu 16 keeles. Küsimused hõlmavad seda, kuidas juhid töötajaid motiveerivad ja teavitavad, kas Canon on töötajate arvates hea koht töötamiseks ning seda, kas töötajad peavad Canonit sotsiaalselt vastutustundlikuks ettevõtteks. Ligikaudu 70% töötajatest vastab regulaarselt ning äritegevuse piirkonnad ja osakonnad töötavad välja tegevusplaane tuvastatud võtmeprobleemide lahendamiseks.

Oleme alustanud kolmeaastast programmi töötajate otsesemaks kaasamiseks meie ettevõtte arengusse. Lisateavet leiate meie jätkusuutlikkuse aruandest.

Oce-ga integreerumise protsessis teostasime jälgimisuuringu esimestes riikides, mis integreerumisprotsessi läbisid, et uurida, mis läks hästi ning mida saaks paremini teha. Seejärel koostati töötajate vastuste põhjal tõdemused ja meetmed, mida rakendati sama protsessi teostamisel järgmistes riikides.

Töötajate esindajaid oodatakse osalema ka Canoni Euroopa esinduse nõuandekomitees. Komiteesse kuuluvad Canoni töötajate ja juhtkonna esindajad, kes vahetavad teavet ja avaldavad oma arvamust Euroopa tasandil nii praeguse käekäigu kui ka Canon Euroopa esinduse tulevase äritegevuse kohta.

Olenevalt asukohariikide seadustest, mis on valdavad, võivad töötajad astuda liitude liikmeks ja osaleda ühisläbirääkimistes, kui see on kohane. Meie eesmärk on tagada vähemalt sujuv dialoog ja suhtlus töötajate vahel.

  Üles

Hindamine, areng ja tunnustamine

Uutele töötajatele antakse vastavalt nende tööle kohandatud ametijuhend. Juhte toetatakse eesmärgiga tagada kõikidele uutele töötajatele ametijuhendi raames teave nii ettevõtte esitatavate nõuete kohta kui ka tööspetsiifiline teave.

Meie põhimõte on, et iga töötaja peab vähemalt kord aastas oma otsese ülemusega ametlikul hindamiskohtumisel osalema. Nii hinnatakse standardse mõõtmissüsteemi alusel eesmärkide ja oskuste rakendamist.

Pannakse paika isiklik arengukava ja koolituskava. Seda on võimalik rakendada mitmete erinevate õpivõimaluste kaudu, sh ka veebipõhise õppe ja juhendamise võimalust pakkuv keskkond Canon Academy. Töötajate panuse tunnustamiseks on meil mitmeid erinevaid meetodeid, muuhulgas pikaajalise teenistuse auhinnad ja meie „3 enese” (3 Selfs) auhinnad.

Vajaduse korral saab kasutada ka kehtestatud kaebuste esitamise protseduuri, mida töötajad saavad kohalike seadustega kooskõlas järgida. Samuti on kehtestatud ka sooritust ja käitumuslikke küsimusi käsitlevad, sõnaselgelt edastatud distsiplinaarprotseduurid, mida kohaldatakse kooskõlas kohalike seadustega.

  Üles

3 enest (San-Ji)

San-Ji vaimsus ehk „3 enest” on kokkuvõte isikliku käitumise standarditest, mille täitmist töötajatelt Canoni heade käitumistavade kohaselt oodatakse. „3 enese” auhinnad antakse välja kord kvartalis ja kord aastas riiklikul ja regionaalsel tasemel, et soodustada ja tunnustada järgmist 3 käitumisviisi.

• Enesemotivatsioon: isealgatuslik käitumine ja lahenduste otsimine.

• Enesejuhtimine: oma tegevuse tõhus plaanimine ja organiseerimine.

• Eneseteadlikkus: teadlikkus oma tegude ja sõnade mõjust teistele.

  Üles

Mitmekesisus ja kultuuriteadlikkus

Mitmekesisus on Canoni äritegevuses prioriteetne mõiste, mis on kooskõlas ka meie filosoofiaga „elades ja töötades koos ühise heaolu nimel”. Kuna tegutseme nii paljudes erinevates riikides ja piirkondades, läbivad meie töötajad mitmekesisuse koolituse. See aitab kõigil mõista ja hinnata erinevaid inimesi, kultuure ja meie äritegevust.

Meie multikultuurset struktuuri toetab ka fakt, et meie Euroopa peakorterites töötab inimesi enam kui 50 erinevast rahvusest. Ettevõtte juhatusse kuuluvad liikmed on 8 erinevast rahvusest.

Lugege lisateavet meie mitmekesisusele keskendumise kohta.

  Üles

Töökorraldus

Mittediskrimineeriv: me ei diskrimineeri kedagi rahvuse, soo, usu, sotsiaalse päritolu, puuete, poliitiliste tõekspidamiste ega seksuaalse sättumuse põhjal. Me ei tolereeri mis tahes kiusamist.

Tervis ja ohutus: tagame töötajatele ohutu töökeskkonna ning ohtlikes piirkondades ja keemiliste ainetega töötavatele isikutele vastava koolituse. Soodustame töö- ja vaba aja tasakaalustamist töötajate poolt.

Vilepuhumine: meie ettevõttes on kasutusel kõigile töötajatele avatud vilepuhumisskeem, mis võimaldab neil kahtlustatavatest rikkumistest teatada.

Käitumisjuhend: kõigilt töötajatelt oodatakse Canon Group'i käitumisjuhendi täitmist. Need tavad sätestavad töötajate käitumisstandardid, alates salastatud teabe kaitsmisest kuni sobimatu käitumise, näiteks kiusamise, takistamiseni.

Töölepingutingimused: need võivad erineda kohalikest seadustest ja tavadest olenevalt ning hõlmata emadus- ja isadusõigusi, ületunde ja kohustuslikke tööaegu.
 
Inimõigused ja lapstööjõud: Canon austab iga töötaja inimõiguseid. Palun lugege Canon Inc.-i hankepoliitikat ja tarnijatele antavaid suuniseid, mis puudutavad inimõigusi, lapstööjõudu ning eetilisi, õiglasi ja sotsiaalseid ettevõtluspõhimõtteid. Canon Europe'il on kasutusel tarnijate käitumisjuhend, mis on osa meie üldistest ostmistingimustest ja -nõuetest. Me nõuame oma tarnijatelt vähemalt nende spetsiifiliste käitumisnormide täitmist.Picture_UNGC logo

Canon Euroopa liitus ÜRO ülemaailmse kokkuleppega (jaanuarist 2014), lubades sellega järgida 10 üldtunnustatud põhimõtet inimõiguste, tööjõu, keskkonna ja korruptsioonivastases valdkonnas. 

Keskkonnateadlikkus: õpetame kõikidele töötajatele ja alltöövõtjatele koolituspäevade ja kohustuslike veebikursuste raames keskkonnateadlikkust, et nad mõistaksid paremini meie tegevuse keskkonnamõjude vähendamise olulisust ja seda, kuidas nad saavad oma töös sellele kaasa aidata. Lugege edasi meie keskkonnakaitse-alase tegevuse kohta.

Lugege edasi meie regulatiivtegevuse kohta.

  Üles

Põhimõtted

Meie põhimõtteid austades saavad töötajad aidata Canoni äritegevust õiglase ja eetilisena hoida.

Kingitused ja meelelahutus: töötajad peavad järgima meie põhimõtteid kingituste andmise ja saamise ning meelelahutuse kohta.

Altkäemaksu ja korruptsiooniga võitlemine: töötajad peavad käituma kooskõlas meie põhimõtetega, mis keelavad altkäemaksu ja korruptsiooni.

Sotsiaalmeedia: Canoni maine ja kaubamärgi kaitsmiseks kehtivad meil sotsiaalmeediat puudutavad põhimõtted, mille kohaselt soovitatakse töötajatel sotsiaalmeediat vastutustundlikult kasutada.

Info- ja sidetehnoloogia kasutamine: meie võrgu pahavara eest kaitsmiseks sätestavad meie info- ja sidetehnoloogia põhimõtted selgelt ettevõtte IT-ressursside lubatud ja keelatud kasutamisviisid.

Aus konkurents: kõik töötajad osalevad kohustuslikel koolitustel ja selles küsimuses nõu andmiseks on meil erinevates riikides tegutsevate nõustajate võrgustik.

Lugege lisaks Canoni majandus- ja regulatiivpõhimõtete kohta.

Laadige alla meie uusim jätkusuutlikkuse aruanne

  Üles

spacer
					image
Ühiskond
Regionaalne
Kohalik
Jätkusuutlikkus
Keskkond
Ühiskond
Äritegevus
Auhinnad
Jätkusuutlikkuse aruanded
Canon Europe sustainability report