WEEE direktiiv – Canon ja WEEE direktiiv

Euroopa Liidu (EL) elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitlev direktiiv (WEEE) („direktiiv”) kehtib kõikides ELi liikmesriikides samaväärselt riiklike õigusaktidega. Seda rakendatakse ka EMP riikides – Norras, Islandil ja Liechtensteinis. Selle eesmärgiks on vähendada elektroonikajäätmete mõju keskkonnale.

Elektroonikatootjana korraldab Canon kõikides ELi riikides, kus meil on riiklik müügiesindus, elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kogumist ja käitlemist vastavalt direktiivi nõuetele.

Meie kliendid saavad tagastada kasutatud Canoni seadmed määratud kogumispunktidesse või anda need tagasi uue seadme soetamisel.

Teave klientidele – EL ja EMP
Allolev sümbol tähendab, et elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitleva direktiivi ja igas liikmesriigis kehtivate seaduste kohaselt ei tohi antud toodet käidelda koos olmejäätmetega.

WEE_Sümbol

Toode tuleb viia määratud kogumispunkti või elektri- ja elektroonikaseadmete (EEE) jäätmete ümbertöötlemiseks volitatud kogumispunkti. Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete vale käitlemine võib seda tüüpi jäätmetes harilikult sisalduvate kahjulike ainete tõttu keskkonda ja inimeste tervist kahjustada. Samal ajal aitab käesoleva toote õige kasutusest kõrvaldamine kaasa loodusressursside tõhusale kasutamisele.

Lisateave
Lisateavet selle kohta, kuhu seadmete jäätmed ümbertöötlemiseks viia, saate kohalikust omavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest, heakskiidetud WEEE-kavast või majapidamist teenindavalt prügifirmalt.

Canoni toonerikassettide ringlussevõtmise programm
Canonis on kasutusel ka oma WEEE nõuetele vastav toonerikassettide ringlussevõtmise programm. Lisateavet leiate meie kassettide ringlussevõtmise veebisaidilt.

Teave käitlus- ja ümbertöötlusettevõtetele
Vastavalt sellele direktiivile on Canon teinud käitlus- ja ümbertöötlusettevõtetele kättesaadavaks teabe meie toodetes sisalduvate erinevate elektroonikaseadmete komponentide ja materjalide, sh ohtlike ainete, kohta.

spacer
					image
Äri
Kemikaalimäärus REACH
Patareidirektiiv
ISO 9001
Jätkusuutlikkus
Keskkond
Ühiskond
Äritegevus
Auhinnad
Jätkusuutlikkuse aruanded