Patareidirektiiv – patarei- ja akujäätmed

Akude tootja või importijana osaleb Canoni kasutatud patareide või akude ringlussevõtmise süsteemides kõikides Euroopa Liidu (EL) liikmesriikides, kus Canon tegutseb. Lisaks täidame aruandluskohustusi ning rahastame akude kogumist ja töötlemist.

Patareidirektiiv
ELi direktiiv, mis käsitleb patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid (2013/56/EÜ), avaldati 2008. aastal ja kehtib seaduse jõuga kõikides ELi liikmesriikides. Selle eesmärk on suurendada ringlussevõetavate patarei- ja akujäätmete osakaalu, et vähendada nende mõju keskkonnale.

Meie kliendid võivad viia Canoni toodetes kasutatud akud kohalikku kogumiskohta või registreeritud tagastuspunkti.

Teave klientidele – EL ja EMP (Norra, Island ja Liechtenstein)
Allolev sümbol tähendab, et tootes kasutatavaid patareisid ja akusid tuleb käidelda olmejäätmetest eraldi, kooskõlas patareidirektiivi nõuete ja kohalike eeskirjadega.

Batteries symbol

Kui ülaltoodud sümboli alla on trükitud keemilise elemendi sümbol, siis tähendab see, et raskemetalli (elavhõbe, kaadmium või plii) sisaldus patareis või akus ületab patareidirektiivis sätestatud läveväärtust.

Patareisid ja akusid ei tohi käidelda sorteerimata olmejäätmetena. Patareide ja akude kasutajad peavad viima need patareide ja akude tagastamise, ringlussevõtmise ja töötlemisega tegeleva süsteemi kogumiskohta.

Kui Canoni toode sisaldab mitte-eemaldatavat akut, siis kehtib kogu tootele ELi elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitlev direktiiv (WEEE) ja see tuleb tagastada elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete vastuvõtmiseks volitatud kogumiskohta. Kogumiskoht vastutab seejärel toote ja selles sisalduvate akude nõuetekohase ringlussevõtmise ja töötlemise eest.

Kliendi osalemine akude ja patareide kogumises ja ringlussevõtmises on oluline, et minimeerida akudes ja patareides kasutatavate ainete võimalikku mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

ELis on akude ja patareide kogumiseks ja ringlussevõtmiseks kehtestatud eraldi kavad. Lisateavet akude ja patareide ringlussevõtmiseks kasutatavate kavade kohta teie piirkonnas saate kohalikust omavalitsusest, jäätmekäitlust reguleerivast ametist või jäätmekäitlusjaamast.

spacer
					image
Äri
WEEE direktiiv
Kemikaalimäärus REACH
ISO 9001
Jätkusuutlikkus
Keskkond
Ühiskond
Äritegevus
Auhinnad
Jätkusuutlikkuse aruanded