Canoni avaldus kemikaalimääruse REACH (EÜ) nr 1907/2006 kohta

Jaanuar 2018

REACH-määrusega (EÜ 1907/2006), mis jõustus 1. juunil 2007, täiustatakse üle Euroopa kemikaalide eraldi, valmististes ja toodetes¹ käsitsemise viisi.

Kuna Canon Group on pühendunud keskkonnasäästlikkusele, võtame ennetavaid meetmeid, et tagada pidev kooskõla kõikide REACH-määruse nõuetega.

Teatis väga ohtlike ainete kohta
Väga ohtlike ainete kandidaatainete loetelu REACH-määruse artiklis 59 avaldati esmakordselt 28. oktoobril 2008 ja seda uuendatakse umbes iga 6 kuu tagant. Praeguse kandidaatainete loetelu leiate Euroopa Kemikaaliameti veebilehelt.

Canoni Euroopa tarnekett järgib rangelt keskkonnasõbralikku programmi ja nõuab oma tarnijatelt asjakohast teavet ainete, sh väga ohtlike ainete kohta neile tarnitavates toodetes. Uuendame korrapäraselt oma tarnijate ülevaadet, et kajastada muudatusi ülemaailmsetes õigusaktides, mis meie tooteid mõjutada võivad (nt elektrilised ja elektroonilised tooted), sh muudatused kandidaatainete loetelus.

Kooskõlas REACH-määruse artikliga 33 on meie kohustus toodete tootja ja tarnijana anda teavet väga ohtlike ainete kohta, mille künnisväärtus ületab 0,1 massiprotsenti. Juhul kui saadaval on uus teave, mille tõttu on vaja võtta lisameetmeid, teavitame sellest kliente oma veebilehel nii kiiresti kui võimalik.

Canoni toodete deklaratsioon
Canoni tooted võivad sisaldada künnisväärtusest suuremal määral alljärgnevaid aineid.


Aine nimetus CASi/EC number Toode Rakendus
Bis (2-ethüül(heksüül) ftalaat) (DEHP) 117-81-7 PVC-kaablid Plastifikaator
Boorhape 10043-35-3/11113-50-1 Fotopaber Ristsiduja
Dinaatriumtetraboraat, veevaba 1303-96-4/1330-43-4/12179-04-3 Tindijääkide absorberi osad Fotopaber Leegiaeglusti Ristsiduja


Océ toodete deklaratsioon
Océ tooted võivad sisaldada künnisväärtusest suuremal määral alljärgnevaid aineid.

Aine nimetus CASi/EC number Osa tüüp Kasutamine Printimismeetod
Pliititaantsirkooniumoksiid 12626-81-2 Trükipea Prindipeas olev piesomaterjal Pieso-tindipritsprinterid
Pliimonooksiid 1317-36-8 Mootor/ventilaator   ColorWave’i printerid
Diboortrioksiid 1303-86-2 Mootor/ventilaator Leegiaeglusti Laiaformaadilised printerid
N,N-dimetüülatseetamiid 127-19-5 mootor   Arizona printerid
UV-328 25973-55-1 mootor UV-kiirgust neelav vahend plastis Arizona printerid
UV-320 3846-71-7 mootor UV-kiirgust neelav vahend plastis Arizona printerid
DEHP 117-81-7 mootor plastifikaator Arizona printerid
Heksahüdrometüülftaalanhüdriid 25550-51-0 Elektroonikakomponendid Ristseostaja Mitu


Ohutuskaardid
Pakume lõppkasutajatele oma tintide, toonerite ja kemikaalide ohutuskaarte, et anda teavet ohutu kasutamise ja kasutusest kõrvaldamise kohta tarneketis.

Kasutage ohutuskaartidele ligipääsemiseks allolevaid linke:

Canoni toodete jaoks: http://www.canon-europe.com/sds/
Océ toodete jaoks: http://downloads.oce.com

Lisateave
Küsimuste tekkimisel võtke meiega ühendust e-posti aadressil Ceu-Reach@canon-europe.com.

REACH-määruse kohta vaadake lisateavet Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) veebilehelt.

Lahtiütlus
Kõik käesolevas avalduses esitatud andmed on kooskõlas avalduse kirjutamise ajal Canonile teadaolevate andmetega. See teadaanne on ainult informatiivne. Canon jagab seda teavet ilma mingisuguste otseste või kaudsete garantiideta, sealhulgas, kuid mitte ainult, kindlal eesmärgil antud garantiid. Canon ei garanteeri sisus vigade puudumist.


¹ Toode REACH-määruse (EÜ)1907/2006 määratluse kohaselt

spacer
					image
Äri
WEEE direktiiv
Patareidirektiiv
ISO 9001
Jätkusuutlikkus
Keskkond
Ühiskond
Äritegevus
Auhinnad
Jätkusuutlikkuse aruanded