Äri ‒ vastutustundlik äri

Tegeledes äriga vastutundlikult, on meie eesmärk kõrgemalt hinnata ökonoomilist mõtteviisi, millest saavad kasu erinevad sidusgrupid ja teised rühmad. Saavutame eesmärgi, pakkudes tooteid, teenuseid ja lahendusi, näiteks selliseid, mis aitavad ettevõtetel jääda konkurentsivõimeliseks, mis parandavad kogukonna tervist, mis edendavad klientide elustiili ja rikastavad ühiskonda.

Meie teenused ja tooted hõlmavad hallatud printimisteenuseid ja ärilahendusi, sh äritoimingute sissetellimist ja pildisalvestuslahendusi; alates kaameratest kuni multifunktsionaalsete seadmeteni; telekaameratest digitaalsete radiograafiaseadmeteni; pooljuhtidest skanneriteni; massprinteritest ja suureformaadilistest printeritest nõustamisteenusteni; projektoritest kalkulaatoriteni. Saage lisateavet meie kodutoodete, tervisehoiu, äritoodete, teenuste ja lahenduste kohta.

Meie Kyosei filosoofia tähendab, et võtame tõsiselt kohustust panustada terviklikku ja kõigile väärtusi loovasse majandusse. Meie äri edukus aitab toetada kohalikku ja regionaalset majandust, luues väärtuse klientidele ja teistele sidusrühmadele, näiteks tarnijatele, palgatöötajatele ja valitsusele.

Lugege, kuidas me oma sidusrühmadega suhtleme. Suhted sidusrühmadega

ÜRO ülemaailmse kokkuleppega

Picture_banner_BusinessOleme kehtestanud kindlad põhimõtted ja toimingud, mis aitavad meil kehtivaid seadusi ja määrusi täita ja seega sidusrühmade ootusi õigustada. Siiski on vastutustundlik ettevõtmine meie jaoks enamat kui vastavus õigusaktidele, väljendudes ka selles, mida oma töötajatelt tööl olles ootame; kuidas neid koheldakse; ning toimingutes, mida õiglase ja turvalise ettevõtmise jaoks teeme .

Picture_UNGC logoEt näidata oma pühendumust vastutustundliku ettevõttena ja formeerida lähenemine, mida oma strateegiasse, kultuuri ja ettevõttesse juba jätkusuutlikkuse edendamiseks kaasame, liitus Canon Europe vastutustundlike ettevõtete võrgustikuga United Nations Global Compact, võttes omaks selle 10 universaalselt vastuvõetavat põhimõtet seoses inimõiguste, töö, keskkonna ja korruptsiooni vastu võitlemisega.

Lugege, kuidas me toetame ühiskonda ja oleme sotsiaalselt vastutavad.
Lugege, kuidas me oma keskkonnamõju vähendame.

Canoni Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika jätkusuutlikkuse aruanne 2013

Rakendamine ja tegevus

Oma partnerettevõtte Canon Inc. filiaalina peame kinni riiklikest protsessidest, sh osalemine Expanded Corporate Ethics ja Compliance Committee koosolekutel, kus tehakse otsuseid vastavuse kohta. Lisaks kaubanduseetika, seaduste ja eeskirjade, majanduslike mõjude, töötajate ja tööandjate vastutuse ning tooteohutuse nõuetele täidame me ka ettevõtte regulatsioonile kehtivaid nõudeid.

Meie ettevõttesisene regulatiivnõuete täitmist hindav töörühm tagab uute õigusaktide ja eeskirjade mõistmise ja arvessevõtmise juba enne nende kehtestamist, et saaksime oma tegevust vastavalt planeerida. Vastavus regulatoorsetele nõuetele kinnitab meie klientidele, et müüme nõuetele vastavaid ja ohutuid tooteid ausalt ja vastutustundlikult.

Me täidame asjakohaseid seadusi ja eeskirju kõikides riikides, kus tegutseme. Me oleme osalised ametiliitudes ja organisatsioonides, mis uurivad keskkonnakaitse reguleerimist ja tooteohutust, püüdes saavutada vastavust uutele õigusaktidele juba enne nende kehtestamist ja võimalusel osaleda ka nende loomises. Muu hulgas kuulume organisatsioonidesse DIGITALEUROPE, EuroVAprint, Jaapani Ettevõtlusnõukogu Euroopas (JBCE), COCIR ja CSR Europe.

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitlev direktiiv (WEEE)

Kemikaalimäärus REACH

Ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiv (RoHS)

Patareisid ja akusid käsitlev direktiiv

Pakendidirektiiv

Keskkonna-alased avaldused

(Materjalide) ohutuskaartide leht

Sarbanes-Oxley seadus

ISO 9001

ISO 27001

Tegevusjuhised

ISO 14001

Keskkonnasäästlikud hanked

Patendid

Võltsingute vastu

Mineraalid Kongo Demokraatlikust Vabariigist

Suhted investoritega

Töötajad

Tarneahela haldamine

Pistise ja korruptsiooni vastu võitlemine

Kingitused ja meelelahutus

Õiglane konkurents

Suhted sidusrühmadega

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitlev direktiiv (WEEE)

Canon täidab elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitleva Euroopa Liidu (EL) direktiivi (2012/19/EÜ) nõudeid, mille eesmärk on vähendada elektroonikajäätmete mõju keskkonnale. Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitlev direktiiv (WEEE) kehtib kõikides ELi liikmesriikides seaduse jõuga. Lisateave Canoni ja WEEE direktiivi kohta.

  Üles

Kemikaalimäärus REACH

Kemikaalimäärus REACH (EÜ) nr 1907/2006 nõuab keemiliste ainete omaduste kontrollimist eesmärgiga tuvastada võimalikke ohte inimeste tervisele ja keskkonnale. Canon kontrollib rangelt oma tarneahelat, et tagada kemikaalimääruse REACH nõuete alaline täitmine. Lisateave Canoni ja kemikaalimääruse REACH kohta. Lugege edasi Canoni keskkonnasõbralike hangete programmi kohta.

  Üles

Ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiv (RoHS)

Canon täidab ELi RoHS-direktiivi (2011/65/EL) nõudeid ja mõnel juhul isegi ületab neid. RoHS-direktiivi eesmärk on vähendada elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete mõju keskkonnale nende tööaja lõpus, vähendades kuue seadmes sisalduva aine lubatud koguseid. Hetkel on Euroopa Liidus müüdavate toodete puhul piiratud järgmiste ainete sisaldus: plii, kaadmium, elavhõbe, kuuevalentne kroom, polübroomitud bifenüülid (PBB) ja polübroomitud difenüüleetrid (PBDE). Teeme ettevalmistusi, kuna RoHS-direktiivi lisatakse uusi aineid umbes 2017. aastal. Lisateave elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta.

  Üles

Patareisid ja akusid käsitlev direktiiv

Patareide tootja või importijana oleme patareide ja akude jäätmete kõrvaldamise süsteemi osa igas Euroopa Liidu (EL) liikmesriigis, kus tegutseme. Täidame oma kohustust, teavitades ja rahastades patareide kogumist ja käitlemist. ELi Patareidirektiivi (2013/56/EÜ) eesmärk on vähendada patareide ja akude mõju keskkonnale ning suurendada patareide ja akude käitlemist.

Mõned meie kalkulaatoritest töötavad täiesti ilma patareideta ja ainult päikesetoitel, või siis kombineeritud patarei-/päikesetoitel, mis säästab energiat. Saage lisateavet meie energiasäästlike kalkulaatorite valiku ja patareide käitlemise kohta.

  Üles

Pakendidirektiiv

Canon osaleb pakendite käitlemise projektis ja aitab rahastada pakendijäätmete kogumist ja käitlemist. Sellega täidab Canon kohustusi, mis tulenevad pakendeid ja pakendijäätmeid käsitleva Euroopa Liidu direktiivi (94/62/EÜ) nõuetest ning meie müügiorganisatsioonidega riikide kohalikest eeskirjadest. Me tegeleme jätkuvalt ka vajaminevate tootepakendite koguse vähendamisega.

  Üles

Keskkonna-alased avaldused

Canon koostab keskkonna-alaseid avaldusi, mis annavad teavet meie toodete keskkonnakaitse seisukohalt oluliste omaduste, muuhulgas kasutatud materjalide ja energiasäästlikkuse kohta. Keskkonna-alaste avalduste kohta lisateabe saamiseks pöörduge Canoni kohaliku esinduse poole.

  Üles

(Materjalide) ohutuskaartide leht

(Materjalide) ohutuskaartide leht (Safety Data Sheets, MSDS) sisaldab teavet võimalike tervislike mõjude kohta, mis võivad tuleneda kokkupuutest kemikaalide või teiste potentsiaalselt ohtlike ainetega. Meie MSDS-i veebilehelt leiate kõik Canoni toodetes kasutatavad tindid ja toonerid ning meie hooldusinseneride kasutatavad hooldusvahendid. Sealt leiate ka Océ MSDS-i. Kui teil on küsimusi MSDS-i dokumentatsiooni kohta, võtke ühendust kohaliku Canoni kontoriga.

  Üles

Sarbanes-Oxley seadus

Kuna Canoni aktsiadega kaubeldakse New Yorgi börsil, järgib Canon Sarbanes-Oxley seadust.

  Üles

ISO 9001

Mõnes Canoni Euroopa asukohas on kvaliteedijuhtimise süsteemi, mis on sertifitseeritud standardiga ISO 9001 See keskendub organisatsiooni kvaliteedi protsessidele, et täita kliendi ja muid regulatiivseid nõudmisi. See ei ole kehti toote kvaliteedi suhtes. Nimekiri asukohtadest, kus kehtib standard ISO 9001. Nimekiri Océ asukohtadest, kus kehtib standard ISO 9001.

  Üles

ISO 27001

Canon Euroopa sai standardi ISO 27001 sertifikaadi infoturbe haldussüsteemi eest, kindlustades nii klientidele, et järgime maailmaklassi standardeid. Standardi ISO 27001 alla kuuluvad kõik infoturbe aspektid, alustades riski- ja auditijuhtimisest, lõpetades tooteturvalisuse ja intsidentide haldamisega.

  Üles

Tegevusjuhised

Kõik Canoni töötajad peavad tegutsema kooskõlas meie rühmasiseste tegevusjuhistega. See loob meile raamistiku, et saaksime täita õiguslikke ja eetilisi ärikohustusi. See seab standardid töötajate vastutustundlikuks käitumiseks erinevates valdkondades, alates konfidentsiaalse teabe kaitsmisest kuni ebasobiva käitumise keelamiseni. Seda tugevdati täiendava töökoha poliitikaga kõikjal Euroopas, Lähis-Idas ja Aafrikas.

  Üles

ISO 14001

Canonil on juba alates 2007. aastast olemas nõudlikule ISO 14001 keskkonnajuhtimise standardile vastav sertifikaat ning me püüdleme kõikides oma asukohtades pideva arengu poole. Rohkem kui 200 asukohta 25 riigis kõikjal Euroopas, Lähis-Idas ja Aafrikas omavad hetkel seda sertifikaati. Océ ühinemistoimingut sujuvalt teostades hakkab Canoni ülemaailmne sertifikaat kehtima ka vastavates asukohtades.

  Üles

Keskkonnasäästlikud hanked

Alustasime oma keskkonnasäästlike hangete programmiga EMA-s 2008. aastal, et kindlustada ohutute materjalide ja komponentide kasutamine. Tarnijatel palutakse järgida kehtivatele eeskirjadele vastavust nii nende endi kui ka nende tarnijate puhul. Eeskirjad käsitlevad nii ohtlikke kemikaale kui ka puitu.

Auditeerime oma tarnijate tegevust riskianalüüsi põhjal. Uuendame tarnijate küsimustikku kooskõlas asjaomaste eeskirjade muudatustega. Uued tarnijad peavad täitma kogu küsimustiku ja nende tegevust võib auditeerida; olemasolevatel tarnijatel palutakse täita muudetud eeskirju.

Teeme tarnijatega koostööd igas täiustamist vajavas valdkonnas. See aitab meil veenduda, et meie ostetud osad ja tooted on kooskõlas asjakohaste Euroopa Liidu seadustega ja samuti Canoni ülemaailmse keskkonnasäästlike hangete programmiga, et kliendid oleksid ohtlike kemikaalide eest kaitstud. Saage lisateavet Canoni ülemaailmse keskkonnasäästlike hangete programmi kohta.

  Üles

Patendid

Anname Euroopas, Lähis-Idas ja Aafrikas igal aastal sisse aina enam patenditaotluseid, et kaitsta oma uusi tooteid ja arendustegevust. Need hõlmavad riistvara ja tarkvara, kulutarvikuid, optilisi tooteid, meditsiinilisi tooteid ning printimise ja skannimise juhtimise tarkvara. Vajaduse korral kehtestame oma patendid Euroopas, Lähis-Idas ja Aafrikas, kui kolmandad osapooled rikuvad meie õigusi.

Kuna meie ettevõte laieneb uute hangete ja turgude läbi, suureneb vajadus kaitsta uuendusi ja arenguid Euroopas, Lähis-Idas ja Aafrikas ning võtame meetmeid nende probleemidega toimetulekuks.

  Üles

Võltsingute vastu

Teeme tööd selle nimel, et eemaldada müügist võltsitud ja „valesidˮ Canoni tooteid. Meie ettevõttesisene intellektuaalomandi meeskond teeb tihedat koostööd politsei, tolli, kaubandusjärelevalve asutuste ning riiklike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, et ennetada võltsitud Canoni toodete müüki sattumist. See aitab meie tootemarki ja mainet ning kliente kaitsta. Võltsitud Canoni toodete kasutamine on ebaseaduslik ning selliste toodete kasutamine võib tegelikult klientidele halvasti mõjuda. Võltsitud tooted ei vasta tõenäoliselt ka Euroopa keskkonnaseadustele nagu WEEE ja REACH. Lugege lisaks võltsinguvastaste algatuste ja paralleeltoodete teabe kohta.

  Üles

Mineraalid Kongo Demokraatlikust Vabariigist

Täpsemat teavet vaadake ettevõtte Canon Inc. veebilehelt.

  Üles

Suhted investoritega

Lisateabe saamiseks külastage meie ülemaailmset investorisuhete veebilehte.

  Üles

Töötajad

Ootame oma töötajatelt kõrgeid standardeid ning pakume neile turvalist töökeskkonda ja võrdseid võimalusi. Meil on mitmeid poliitikaid ja praktikaid, et kindlustada töötajate õiglane kohtlemine ning vastutustundlik äritegevus, sealhulgas pistise ja korruptsiooni vastu võitlemine, õiglane konkurents, kingitused ja meelelahutus, sotsiaalmeedia. Need poliitikad aitavad töötajatel aru saada asjakohastest toimingutest ja vastuvõetavast käitumisest. Saage lisateavet meie töökoha poliitika ja karjäärivõimaluste kohta.

  Üles

Tarneahela haldamine

Canoni Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika tarnijate tegevusjuhendi kohaselt peavad kõik meie tarnijad toimima kooskõlas rahvusvaheliste standarditega töösuhete, inimõiguste ja keskkonna vallas. Koodeksi leiate meie üldistest ostutingimustest.

Palun lugege ettevõtte Canon Inc. hankepoliitikat ja tarnijatele antavaid suuniseid, mis puudutavad inimõigusi, lapstööjõudu ning eetilisi, õiglasi ja sotsiaalseid ettevõtluspõhimõtteid.

  Üles

Pistise ja korruptsiooni vastu võitlemine

Saage lisateavet meie töökoha poliitika kohta.

  Üles

Kingitused ja meelelahutus

Saage lisateavet meie töökoha poliitika kohta.

  Üles

Õiglane konkurents

Kõikidelt töötajatelt nõutakse kohustuslikku väljaõpet, mida toetab riiklikest õigusnõustajatest, kes oskavad selles valdkonnas nõu anda, koosnev võrgustik.

  Üles

Suhted sidusrühmadega

Kaasame mitmeid erinevaid sidusrühmi ja teeme nendega koostööd – alates neist, kes kasutavad meie lahendusi ja teenuseid, lõpetades nendega, kes aitavad meil lahendusi ja teenuseid arendada ja klientideni viia. Lisateave meie sidusrühmade kohta. Suhted sidusrühmadega

  Üles

spacer
					image
Äri
WEEE direktiiv
Kemikaalimäärus REACH
Patareidirektiiv
ISO 9001
Jätkusuutlikkus
Keskkond
Ühiskond
Äritegevus
Auhinnad
Jätkusuutlikkuse aruanded