Meie suhe maksudega

18. detsember 2018

Sissejuhatus

See maksustrateegia kehtib ettevõttele Canon Europa NV ja kõikidele Ühendkuningriigis asuvatele kontserni kuuluvatele üksustele. „Canon Europa“ hõlmab kõiki Ühendkuningriigis asuvaid ettevõtteid ja püsivaid tegevuskohti, mis kuuluvad Canon Europa NV kontserni.

Canon Europa on osa rahvusvahelisest kontsernist Canon Inc, mille peakorter asub Jaapanis.

Canon Europa tegevus juhindub samadest põhimõtetest, millele tugineb Canon Inc. Lisaks sellele järgitakse ka Groupi käitumisjuhendit.

Canoni Groupi käitumisjuhend

Canoni tegevuse aluseks on ettevõtte filosoofia nimega Kyosei, mis tähendab „üldise heaolu nimel elamist ja töötamist”. Ettevõtte üldpõhimõtteks on panustada õitsva ühiskonna loomisele, saavutada rahvusvaheline haare, pakkuda suurepäraseid tooteid ja teenused ning tagada ettevõtte pidev kasv ja edasiliikumine.

Canon usub, et rahvusvahelise ettevõttena on nende üheks kõige olulisemaks sotsiaalseks kohustuseks nõuetekohane maksude tasumine riikides ja piirkondades, kus nad tegutsevad.

Seoses sellega peab Canon kinni järgmistest maksudega seotud põhimõtetest.

  1. Tasuda makse vastavalt maksualastele seadustele ja määrustele
  2. Tagada, et maksuarvestus ja teised seotud protsessid viiakse läbi eksimatult ja kooskõlas asjakohaste seadusaktidega
  3. Arendada maksualaseid haldussüsteeme ja suurendada inimeste teadlikkust maksukohustuste kohta
  4. Pidada kinni rahvusvahelistest maksunormidest (Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni ja ÜRO kehtestatud suunised) ja tagada, et ettevõtte tegevus vastab iga riigi maksuseadustele.

Riskihaldus ja juhtimiskord

Ühendkuningriigi maksukohustusega Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika (EMEA) maksufunktsioon kehtib Ühendkuningriigis ja Madalmaades. EMEA maksufunktsiooni juhib EMEA maksudirektor, kes annab aru Canoni EMEA finantsjuhile. Selle maksustrateegia omanik ja heakskiitja on Canon Europa NV juhatus.

EMEA maksufunktsiooni eesmärgiks on tagada vastavus kõikide piirkondade maksuseadustega ning pakkuda tehniliste probleemide korral nõu ja tuge. See kehtib eriti piiriüleste probleemide ning ärimudeli ja juriidilise isiku restruktureerimise korral, kus on oodata maksuriskide esile kerkimist. Tuvastame, hindame, jälgime ja haldame aktiivselt neid riske, et olla kooskõlas oma eesmärkidega. Ebakindla või keerulise olukorra puhul pöördume vajaduse korral väliste ekspertide poole. Sellisel moel tagab EMEA maksufunktsioon, et kõikide Ühendkuningriigi ja teiste piirkondade maksuprobleemidega tegeletakse nõuetekohaselt. Lisaks tagavad nad, et kõiki maksuprobleeme käsitletakse maksuõiguslikult, ja kannavad ette välistele audiitoritele.

Maksuplaneerimine ja riskitase

Canon Europa püüdleb kõikides oma maksuasjades selguse poole ja üritab vältida igasuguseid üllatusi. Me ei käenda tehinguid, millel puudub selge äriline eesmärk. Me ei kasuta kunstlikke struktuure ega otsi viise, kuidas kanda kasumit madala maksumääraga riikidesse.

Kaubanduslike tegevuste struktureerimisel tagame õigusliku maksukindluse ja vastavuse maksuseadustega. Ühendkuningriigis võime rakendada olemasolevaid maksusoodustusi ja -vabastusi, et minimeerida oma äritegevuse maksukulusid. Nende rakendamisel järgime HM Revenue and Customsi (maksu- ja tolliamet) määratud tegevusviisi ja vajaduse korral konsulteerime välisnõustajatega.

Canon Europa alla kuuluvate juriidiliste isikute ja teiste Canoni juriidiliste isikute omavahelises suhtluses järgitakse turutingimusi. Kui sõlmitavad tehingud on piiriülesed, siis otsime viisi topeltmaksustamise vältimiseks, kasutades maksulepingute võrgustikus olevaid maksusoodustusi.

EMEA maksufunktsioon tagab põhjalike maksuteadmiste säilimise ja järgib viimase aja suundumusi, nagu OECD/G20 projekt „Base Erosion and Profit Shifting”, mille eesmärk on tagada, et kasumi maksustamine toimub selles kohas, kus kasumit teenivaid äritegevusi sooritatakse ja väärtust luuakse.

Suhtlus HM Revenue and Customsi ja teiste ametiasutustega

Canon Europal on HM Revenue and Customsiga avatud ja konstruktiivne suhe. Püüame säilitada oma madalat riskitaset ning seetõttu võtame reaalajas tekkivate probleemide lahendamiseks või keerulisemate maksuseaduste tõlgendamiseks ühendust vastavate maksutöötajatega. Korraldame kohtumisi HM Revenue and Customsiga, et anda ülevaadet Ühendkuningriigis asuvate juriidiliste isikute ja laiemalt EMEA grupi kohta.

Canon Europa üritab õigeaegselt avalikustada terviklikud ja täpsed maksudeklaratsioonid kõikide Ühendkuningriigi maksude kohta. Tahtmatud vead parandatakse pärast nende tuvastamist võimalikult kiiresti.

Lisaks heade suhetele säilitamisele HM Revenue and Customsiga, suhtleb Canon Europa läbi oma esindajate ka valitsuste ja organisatsioonidega, et teha vajaduse korral rahvusvahelistes standardites muudatusi.

Ülaltoodud maksustrateegia on kooskõlas 2016. aasta rahandusseaduse 19. lisa lõikega 19. Ühendkuningriigi maksude selgitused on välja toodud 2016. aasta rahandusseaduse 19. lisa lõikes 15.

Selle maksustrateegia omanik ja heakskiitja on Canon Europa NV juhatus.

Käesolev maksustrateegia kehtib alates avalikustamisest kuni selle asendamiseni.